Regulamentul Oficial al Campaniei publicitare “TE COSTĂ 0,00 LEI SĂ AJUTI UN COPIL!”
Regulamentul Oficial al Campaniei publicitare “TE COSTĂ 0,00 LEI SĂ AJUTI UN COPIL!”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1. Campania publicitară " TE COSTĂ 0,00 LEI SĂ AJUTI UN COPIL " (denumită în cele ce urmează "Campania") este organizată şi desfăşurată de S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. o societate comercială din România, cu sediul în Timişoara, Calea Sever Bocu nr.31, judeţ Timiş, înregistrată la ORC Timiş cu nr. J35/239/1999, cod de înregistrare fiscală RO 11607939, reprezentată prin administrator Daniel Cirstea (denumită în cele ce urmează "Organizatorul").

 

1.2. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public, conform legislaţiei aplicabile din România, prin publicarea pe site-ul web http://www.profi.ro şi sub formă tiparită în toate magazinele Profi, sau la sediul Organizatorului, situat în Timişoara, Calea Sever Bocu nr. 31, judeţ Timiş, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant.

 

1.3. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos ("Regulamentul Oficial").

 

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoştinţa publicului.

 

 

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

 

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară în toate magazinele Profi ale Organizatorului operaţionale la data de 28.08.2017, cât şi în toate celelalte magazine Profi care vor deveni operaţionale până la data de 15.10.2017, inclusiv.

 

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

3.1. Campania publicitară se va desfăşura în perioada 28.08.2017 – 15.10.2017, inclusiv. Campania se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial şi de a anunţa acest lucru public pe site-ul http://www.profi.ro şi/sau în magazinele participante.

 

 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

4.1. La campania „TE COSTĂ 0,00 LEI SĂ AJUTI UN COPIL” poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau reşedinţa în România care achiziţionează produse din reţeaua magazinelor Profi participante la campanie.

 

4.2. Nu au dreptul să participe salariaţii societăţii comerciale PROFI ROM FOOD S.R.L., angajaţii firmelor de pază, curăţenie care activează în cadrul magazinelor Profi, ai agenţiilor şi firmelor implicate în organizarea şi desfaşurarea campaniei publicitare, promoterii şi merchandiserii.

 

 

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.A. SELECTIA PROIECTELOR

 

5.1. Campania se adreseaza ONG-urilor care deruleaza proiecte adresate copiilor, vizand unul dintre urmatoarele domenii: Sanatate, Apararea drepturilor copiilor, Educație, Incluziune sociala/servicii sociale, Protectia mediului, Cultura, Sport .

 

5.2. Pentru fiecare domeniu Organizatorul va selecta un ONG, avand un proiect dedicat domeniului respectiv. Proiectul trebui sa fie public, cu acoperire nationala, in derulare, la data inceperii campaniei.

 

5.3. Perioada de alegere a ONG-urilor si proiectelor s-a desfasurat intre 01.06.2017 – 10.06.2017.

 

5.4. Un ONG nu poate participa cu mai mult de un proiect.

 

5.5. Pentru participarea la campanie, ONG-urile validate vor încheia acorduri de parteneriat cu Organizatorul până la data de 31.07.2017. În situaţia în care Organizatorul şi ONG participant nu vor încheia acordul de parteneriat până la data mai sus mentionată, indiferent de motiv, ONG-ul respectiv va fi descalificat şi nu va mai putea participa la Campanie.

 

5.6. Fiecare ONG participant are obligaţia ca până la data de 31.07.2017 să pună la dispoziţia Organizatorului grafica, în format editabil, în condiţiile tehnice menţionate în acordul de parteneriat, referitoare la: sigla ONG-ului, descrierea proiectului în forma în care doreşte să fie comunicat de Organizator pe materialele de comunicare aferente Campaniei, incluzând infochioşcurile din magazine.

 

5.7. Colaborarea dintre Organizator si ONG-uri, pe toata durata campaniei, va fi realizata prin intermediul FUNDATIEI UNITED WAY OF ROMANIA, cu sediul în Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Sector 2, cod 020335, cod fiscal nr.16579546, inregistrata la Judecatoria sectorului 1 sub nr.325/PJ/2004 si in Registrul Special al Persoanelor Juridice fara Scop Patrimonial sub nr. 19/22.07.2004, cont nr. RO65 RZBR 0000 0600 1119 8261 deschis la Raiffeisen Bank Agentia Pipera, reprezentata de dna. Cristina Damian in calitate de Director Executiv.

 

5.8. FUNDATIA UNITED WAY OF ROMANIA are rolul de aa sprijini desfasurarea in bune conditii a tuturor activitatilor Campaniei pe toata durata derularii acesteia, astfel:

 

5.8.1 Se va asigura ca activitatile la care s-au angajat ONG-urile prin acordurile de parteneriat încheiate atât cu Organizatorul cât şi cu FUNDAŢIA UNITED WAY OF ROMANIA sunt indeplinite in conformitate cu obligatiile asumate,

 

5.8.2. Va stabili in colaborare cu ORGANIZATORUL modul de comunicare publica si promovare a Campaniei de Responsabilitate Sociala (CSR) dedicata copiilor precum si modul de comunicare publica si promovare a ONG-urilor participante.

 

5.9. Lista proiectelor si a ONG-urilor validate pentru a participa la campanie va fi afişată pana la data de 28.08.2017 pe site-ul www.profi.ro.

 

5. B. PERIOADA VOTARE PROIECTE

 

5.10. În perioada 28.08.2017 – 15.10.2017, fiecare client care achiziţionează produse din magazinele PROFI participante va primi, pentru fiecare bon fiscal de cumpărături, un număr de 10 puncte, indiferent de valoarea bonului. Participanţii la campanie pot acumula puncte suplimentare, respectiv 300, 150 sau 50 puncte, cumpărând produsele partenerilor campaniei, semnalizate corespunzător la raft. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili numărul acestor produse pentru fiecare magazin în parte, în funcţie de gradul de adresabilitate şi de alte criterii interne. Campania se va derula în limita stocului de produse disponibile în fiecare magazin.

 

5.11. Bonul fiscal emis consumatorului pentru fiecare cumpărătură va conţine un cod de bare care va include următoarele informaţii: numărul total de puncte acumulate pentru cumpărăturile aferente acelui bon fiscal, magazinul şi casa de marcat care a emis bonul fiscal, numărul bonului fiscal.

 

5.12. Clienţii vor scana acest cod de bare la displayurile instalate în magazinele Profi participante la Campanie, alegând, de la acelaşi display, proiectul căruia doresc să-i acorde punctele achizitionate.

 

5.13. Pe displayul din fiecare magazin va fi disponibilă lista tuturor proiectelor înscrise în Campanie.

 

5.14. Clienţii pot acorda puncte oricărui proiect înscris în Campanie, indiferent de magazinul în care au făcut cumpărăturile si indiferent de magazinul în care scanează bonul fiscal.

 

5.15. La finalul campaniei, pentru toate magazinele participante se va întocmi un singur clasament, pe baza totalului punctelor acumulate de fiecare proiect; totalul punctelor acumulate de fiecare proiect reprezintă suma punctelor donate de clienţi pentru acel proiect, în toate magazinele unde s-au scanat bonurile fiscale.

 

5.16. Pe parcursul Campaniei, se vor întocmi clasamente intermediare care vor fi afişate pe site-ul Organizatorului şi în magazinele participante la campanie, pe displayurile din magazine, iar la sfârşitul campaniei, se va întocmi un clasament final în urma căruia proiectele vor fi declarate câştigătoare şi premiate conform prezentului Regulament.

 

5.17. La finalul Campaniei, Organizatorul va acorda tuturor proiectelor sumele în bani indicate la Secţiunea nr. 6 din prezentul Regulament. În acest sens, Organizatorul va încheia cu fiecare ONG câştigător, câte un contract de sponsorizare având ca obiect punerea la dispoziţia ONG-ului a acestei sume de bani în scopul susţinerii activităţii acestuia în vederea realizării proiectului desemnat câştigător.

 

5.18. Se acorda puncte valide numai pentru bonurile fiscale eliberate în perioada de „Votare Proiecte” a Campaniei de către oricare dintre Magazinele PROFI participante, şi care conţin codurile de bare conform prezentului Regulament.

 

 

SECŢIUNEA 6. BUNURILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

 

6.1. La sfârşitul Campaniei, în urma “voturilor” acordate de Participanţi prin scanarea codurilor de bare de pe bonurile fiscale obţinute ca urmare a cumpărăturilor efectuate în magazinele Profi, Organizatorul va întocmi un clasament care va cuprinde denumirea Proiectului, ONG-ul care a propus proiectul respectiv şi numărul de puncte obţinute de fiecare dintre ele.

 

6.2. În cadrul Campaniei vor fi premiate toate proiectele,cu o suma de bani proportionala cu nr. total al punctelor acordate de catre clienti proiectului cu care ONG-ul este in campanie, din total numar puncte acordate de clienti, conform formulei:

 

Suma primita de ONG = (Nr. puncte primite de ONG/ Nr. total puncte atribuite in campanie ) x 1.500.000 lei

 

6.3 . Valoarea totală a premiilor este de 1.500.000 lei .

 

 

SECŢIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI ACORDAREA BUNURILOR

 

7.1. Premiile se vor acorda în baza clasamentului final stabilit la finalul Campanie. Clasamentul final se va întocmi la data de 20.10.2017 şi va fi afisat pe site-ul www.profi.ro şi pe displayurile din magazine.

 

7.2. Acordarea premiilor se va face în perioada 01.11.2017 - 30.11.2017, în baza şi în conformitate cu termenii şi condiţiile stabilite prin Contractul de sponsorizare încheiat între ONG-ul care a propus proiectul câştigător şi Organizatorul S.C. Profi Rom Food S.R.L.

 

7.4. Nu se permite schimbarea premiilor oferite în cadrul Campaniei.

 

 

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE

 

8.1. Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat la cunoştinţă şi este de acord cu următoarele:

 

a) Participantul este singurul răspunzător pentru orice declaraţie neconformă cu realitatea;

 

b) Participantul declară că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care să-i afecteze discernământul

 

8.2. În cazul în care participantul este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, acesta este îndreptăţit să participe la Campanie numai prin intermediul tutorelui legal, incluzând semnarea de către tutore a unei declaraţii date cu încuviinţarea Autoritatii tutelare, daca este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din participarea acestuia la Campanie, precum şi de plată oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de participarea la prezenta Campanie.

 

 

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

 

9.1. Campania va putea înceta sau poate fi întreruptă în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, campania va înceta/se va întrerupe de drept şi nicio parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.

 

9.2. Încetarea sau întreruperea campaniei din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii si cu ONG-urile participante.

 

9.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.

 

 

SECŢIUNEA 10. LITIGII

 

10.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 

 

SECŢIUNEA 11. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

11.1. Organizatorul - operator de date cu caracter personal înscris în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal numărul 19124 - prelucreaza datele cu caracter personal ale participanţilor în vederea desfasurarii campaniei publicitare conform prezentului Regulament.

 

11.2. Participarea la Campania promoţionala “TE COSTĂ 0,00 LEI SĂ AJUTI UN COPIL” implică acceptarea expresă a participantilor ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de Organizator în scopul desfăşurării campaniei publicitare precum şi în scopul unor potenţiale informări ulterioare din partea acestuia.

 

11.3. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

 

11.4. Participanţilor la Campania publicitară “TE COSTĂ 0,00 LEI SĂ AJUTI UN COPIL” le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în urma cererii scrise a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa Timişoara, Calea Sever Bocu, nr. 31, judeţ Timiş.

 

 dreptul de acces la date: orice persoană vizata are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta;

 

 dreptul de interventie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

 

a. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

 

b. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

 

c. notificarea către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

 

 dreptul de opozitie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situatia sa particulară, ca date care o vizeaza să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

 

11.5. În vederea exercitării drepturilor sus mentionate, persoana vizată poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

 

11.6. Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obligă ca, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunoştinţă drepturile conforme legii 677/2001.

 

 

SECŢIUNEA 12 DISPOZIŢII FINALE

 

12.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toţi participanţii la sediul Organizatorului şi la următoarea adresă de Internet: http://www.profi.ro .

 

12.2. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

 

12.3. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nula, celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

 

12.4. În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs orice participant. Se exclud şi persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obţin altfel avantaje prin manipulare. Deciziile de descalificare se comunică participanţilor prin e-mail. În orice caz de excludere, premiile pot fi retrase şi ulterior sau se poate cere înapoierea premiilor.

 

Prezentul Regulament oficial al campaniei publicitare " TE COSTĂ 0,00 LEI SĂ AJUTI UN COPIL", s-a încheiat astăzi, data autentificării, în două exemplare originale.

 

ORGANIZATOR,

S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

Prin administrator

Daniel Cirstea

Recuperare parola

inapoi

Introduceti mai jos adresa dumneavoastra de email, iar noi va vom trimite un email cu instructiuni pentru recuperarea contului.

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!