Regulament 'Castiga o bicicleta Pegas sau sute de alte premii'
Regulament 'Castiga o bicicleta Pegas sau sute de alte premii' 15/10/2018 - 15/11/2018

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1. Campania publicitara "Burn "Castiga o bicicleta Pegas sau sute de alte premii " (“Campania”) este organizata si desfasurata de catre S.C. Coca-Cola HBC Romania S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, 077190, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/ 2300/ 2009, avand Codul Unic de Inregistrare RO 474152.

 

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

 

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe site-ul www.coca-colahellenic.ro, de asemenea Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator (i) in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline 0800.080.800, intre orele 09:00– 18:00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, sau (ii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

 

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.

 

1.5. Mecanismul Campaniei, baza de date aferenta derularii Campaniei si managementul castigatorilor vor fi implementate, realizate si operate prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO 13351917, denumita in continuare “Agentia”.

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

2.1.Campania este organizata si se va desfasura In toate in toate magazinele din reteaua S.C. Profi Rom Food S.R.L. (detinute de SC PROFI ROM FOOD SRL, cu sediul in Timisoara, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J35/239/1999 Cod Unic de Inregistrare 11607939) de pe teritoriul Romaniei detaliate in Anexa 1 la prezentul Regulament (denumite in continuare „Magazine Participante”).

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

3.1. Campania se va desfasura in perioada: 15.10.2018, ora 00:00:00 si va dura pana la 15.11.2018, ora 23:59:59 (denumita in continuare „Perioada Campaniei”).

 

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public.

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE (MARCI SI AMBALAJELE PARTICIPANTE)

 

4.1. Marcile si ambalajele participante la Campanie, denumite in continuare “Produse Participante” (si individual „Produs Participant”), sunt bauturile carbogazoase comercializate sub denumirea de:

 

“Burn” – in toate aromele disponibile (Original, Zero, Apple Kiwi si Passion Punch), in ambalaj de 250ml, achizitionate din Magazinele Participante mentionate in Anexa 1, pe Perioada Campaniei.

 

4.2.   “Burn” este o marca inregistrata a societatii Monster Energy Limited.

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

5.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice majore, cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania care achizitioneaza Produse Participante in Perioada Campaniei din reteaua de magazine PROFI mentionate in Anexa 1, conform mecanismului descris la Sectiunea 6. Conditiile enumerate trebuie indeplinite la data inceperii Campaniei.

  

5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

 

a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;

b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) SC Coca-Cola Romania SRL;

c. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) The Coca-Cola Company;

d. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Monster Energy Company;

e. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Monster Energy Europe Limited;

f. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Energy Beverages LLC;

g. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Magazinelor Participante.;

h. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei

i. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;

j. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/ locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/ locatiile in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea;

k. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – j. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/ sotie, frate/ sora);

l. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

 

5.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

 

5.4. O persoana poate inscrie in Campanie maxim 5 bonuri/facturi fiscale/zi si maxim 50 bonuri/facturi fiscale pe toata Perioada Campaniei.

 

5.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament Oficial.

 

5.6. Orice incercare de fraudare (ca spre exemplu, dar fara a ne limita la acestea, inscrierea unor numere de bonuri/facturi fiscale fictive pentru a avea mai multe sanse la tragerea la sorti, inscrierea de catre un singur participant/ mai multi participanti a acelorasi numere de bon fiscal de pe mai multe numere de telefon mobil distincte) se soldeaza cu eliminarea participantului/ participantilor in cauza din Campanie, fara ca Organizatorul sa fie obligat sa-i anunte pe cei invalidati, in prealabil.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA.

6.1. In cadrul Campaniei se vor acorda 264de premii, dupa cum urmeaza:

· 24 Biciclete Pegas, in valoare estimata unitara de 600,00 lei, TVA inclus, si valoare estimata totala de 14.400,00 lei, TVA inclus;

· 48 Boxe portabile SONY, in valoare estimata unitara de 200,00 lei TVA inclus, si valoare estimata totala de 9.600,00 lei, TVA inclus;

· 72 Rucsacuri BURN in valoare estimata unitara 81,11 lei, TVA inclus, si valoare estimata totala de 5.839,00 lei, TVA inclus;

· 120 Tricouri BURN in valoare estimata unitara 50,00 lei, TVA inclus, si valoare estimata totala de 6.000,00 lei, TVA inclus.

 

6.4  Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul prezentei Campanii este de aproximativ 35.840,00 lei.

 

6.3 Premiile acordate in cadrul Campaniei nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI SI ACORDAREA PREMIILOR.

 

7.1. Campania se desfasoara prin SMS, la numarul 1822, numar cu tarif normal, valabil in retelele Vodafone, Orange, Telekom si DIGI.

 

7.2. Pentru a putea participa la Campanie, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

ü  Sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la Sectiunea 5 a prezentului Regulament;

 

ü  Sa achizitioneze unul din Produsele Participante la Campanie (conform sectiunii 4 a Regulamentului), pe un singur bon fiscal, in Perioada Campaniei dintr-unul din Magazinele Participante mentionate in Anexa 1;

 

ü  Sa trimita in perioada Campaniei un SMS la numarul 1822 (numar cu tarif normal, valabil in retelele Vodafone, Orange, Telekom si DIGI) continand numele magazinului participant

 

„Profi” precum si numarul bonului fiscal si data emiterii bonului fiscal (ex. Profi bon fiscal nr. 123, data 20.10.2018);

 

ü  Un mesaj SMS trebuie sa contina un singur numar si data de bon fiscal; Dupa ce numarul bonului fiscal si data emiterii bonului fiscal au fost trimise prin SMS la numarul 1822, participantii vor primi un mesaj de confirmare;

 

ü  Bonurile fiscale inscrise in Campanie trebuie sa fie emise in Perioada Campaniei de catre unul din Magazinele Participante mentionate in Anexa 1;

 

ü  Participantii trebuie sa pastreze bonul fiscal/ bonurile fiscale in original sau copie conform cu originalul ce include si stampila Magazinului Participant din care a fost achizitionat Produsul/e Participant/e, necesare pentru validare;

 

ü  Daca exista un participant care detine mai multe bonuri fiscale, cu acelasi numar si emise in aceeasi data, dar de Magazine Participante diferite, acesta poate contacta Organizatorul. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica situatia respectiva, urmand ca in functie de rezultatul verificarilor sa ii ofere participantului posibilitatea de inscriere multipla in Campanie;

 

7.3.             Participantii vor suporta costurile pentru fiecare SMS trimis in Perioada Campaniei la numarul 1822 (tarif normal stabilit de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul).

 

7.4.             Un participant unic poate inscrie in Campanie maxim 5 bonuri fiscale/ zi si maxim 50 bonuri fiscale pe toata Perioada Campaniei. Un participant unic este definit de acelasi numar de telefon.

 

7.5.             Pentru a putea fi declarate valide, inregistrarile prin SMS la numarul 1822 trebuie sa indeplineasca, cumulativ, in mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii:

 

-          inscrierile trebuie sa se faca in Perioada desfasurarii Campaniei;

 

-          inscrierile trebuie sa contina numarul bonului fiscal si data emiterii bonului fiscal.

 

Mesajele Campaniei:

Pentru fiecare SMS inscris, participantul va primi un mesaj de raspuns prin SMS, dupa cum urmeaza:

 

1.  SMS-ul a fost trimis in afara Perioadei Campaniei (inainte de inceperea Campaniei):

Castiga o bicicleta Pegas sau sute de alte premii” va incepe in data de 15.10.2018. Trimite mesajul tau dupa aceasta data!

  

2.  SMS-ul este trimis corect:

Multumim pentru participare la Castiga o bicicleta Pegas sau sute de alte premii”. Mesajul tau a fost inregistrat. Atentie! validarea se face doar in baza bonului fiscal! Te rugam sa consulti Regulamentul Campaniei la: .........

 

3.  Daca s-a depasit limita de maxim 5 inscrieri/ zi:

Ai depasit limita maxima de inscrieri intr-o zi: 5. Te asteptam si maine cu noi inscrieri. Succes! Te rugam sa consulti Regulamentul Campaniei la: https://ro.coca-colahellenic.com/ro/produse-si- campanii/promotiile-noastre/regulamente/

 

4.  Daca s-a depasit limita de maxim 50 inscrieri/ Campanie

Ai depasit limita maxima de inscrieri pentru Perioada Campaniei si nu te mai poti inscrie! Pastreaza toate bonurile fiscale inscrise anterior. Succes! Te rugam sa consulti Regulamentul Campaniei la: https://ro.coca-colahellenic.com/ro/produse-si-campanii/promotiile-noastre/regulamente/

 

5.  Mesaj invalid - Daca acelasi mesaj este trimis a doua oara folosindu-se acelasi numar de telefon:

Bonul fiscal inscris a mai fost folosit in cadrul Campaniei ,,Castiga o bicicleta Pegas sau sute de alte premii. Te rugam, participa cu un alt bon fiscal. Succes! Te rugam sa consulti Regulamentul Campaniei la: https://ro.coca-colahellenic.com/ro/produse-si-campanii/promotiile- noastre/regulamente/

 

6.  Mesaj invalid - Daca SMS-ul contine un mesaj invalid (nu contine nume Magazin Participant, nu contine nr. bon fiscal):

Pentru inscrierea in Castiga o bicicleta Pegas sau sute de alte premii” trimite exclusiv numele Magazinului Participant si nr-ul bonului fiscal cu care ai achizitionat Produse Participante. Te rugam sa consulti Regulamentul Campaniei la:

 

 

8. SMS inscris dupa incheierea Campaniei:

Castiga o bicicleta Pegas sau sute de alte premii” s-a incheiat pe data de 15.11.2018. Iti multumim pentru participare!

 

7.6.             Un numar de bon fiscal poate fi inregistrat o singura data in Campanie indiferent daca este inscris de pe acelasi numar de telefon mobil sau numere de mobil diferite.

 

7.7.             Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica mesajele Campaniei, fara a anunta acest lucru prin intermediul unui act aditional la prezentul Regulament.

 

7.8.             Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare. SMS-urile de inscriere in Campanie trimise de pe numere scurte sau de pe internet nu vor fi luate in considerare.

 

7.9               Dupa data limita de primire a mesajelor (15.11.2018, ora 23.59.59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/ primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei.

 

7.10           Organizatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari in baza de date a Campaniei pentru a preveni eventuale tentative de fraudare. In cazul in care un numar de telefon atrage atentia prin numarul excesiv de participari, posesorul numarului de telefon de pe care s-au facut aceste inregistrari va fi contactat si i se va solicita sa faca dovada achizitionarii Produselor Participante. In cazul in care care participantul refuza sa faca dovada bonurilor/facturilor fiscale pentru numerele inscrise in Campanie, acestuia i se va bloca accesul in cadrul Campaniei si i se vor anula participarile anterioare.

 

7.11.         Tragerile la sorti saptamanale pentru acordarea Premiilor Campaniei vor avea loc dupa cum urmeaza:

a)                  Saptamana 1 – extragerea va avea loc in data de 25.10.2018. La aceasta tragere la sorti vor participa toate inscrierile valide efectuate in perioada 15.10.2018, ora 00:00 – 21.10.2018, ore 23:59 (inclusiv). In cadrul extragerii se vor acorda 55 de premii, dupa cum urmeaza:

 

-    5 (cinci) x Biciclete Pegas

 

- 10 (zece) x Boxe portabile

 

-    25 (douazecisicinci) x Tricouri Burn

 

-    15 (cincisprezece) x Rucsacuri Burn

 

Pentru fiecare premiu mentionat mai sus se va extrage cate 1 (un) castigator si 3 (trei) rezerve.

 

b)                  Saptamana 2 – extragerea va avea loc in data de 01.11.2018. La aceasta tragere la sorti vor participa toate inscrierile valide efectuate in perioada 22.10.2018, ora 00:00 – 28.10.2018, ora 23:59 (inclusiv). In cadrul extragerii se vor acorda 55 de premii, dupa cum urmeaza:

 

-    5 (cinci) x Biciclete Pegas

 

- 10 (zece) x Boxe portabile

 

-    25 (douazecisicinci) x Tricouri Burn

 

-    15 (cincisprezece) x Rucsacuri Burn

 

Pentru fiecare premiu mentionat mai sus se va extrage cate 1 (un) castigator si 3 (trei) rezerve.

 

c)                   Saptamana 3 – extragerea va avea loc in data de 08.11.2018. La aceasta tragere la sorti vor participa toate inscrierile valide efectuate in perioada 29.10.2018, ora 00:00 – 04.11.2018, ora 23:59 (inclusiv). In cadrul extragerii se vor acorda 55 de premii, dupa cum urmeaza:

 

-    5 (cinci) x Biciclete Pegas

 

- 10 (zece) x Boxe portabile

 

-    25 (douazecisicinci) x Tricouri Burn

 

-    15 (cincisprezece) x Rucsacuri Burn

 

Pentru fiecare premiu mentionat mai sus se va extrage cate 1 (un) castigator si 3 (trei) rezerve.

 

d)                  Saptamana 4 – extragerea va avea loc in data de 15.11.2018. La aceasta tragere la sorti vor participa toate inscrierile valide efectuate in perioada 05.11.2018, ora 00:00 – 11.11.2018, ora 23:59 (inclusiv). In cadrul extragerii se vor acorda 55 de premii, dupa cum urmeaza:

 

-    5 (cinci) x Biciclete Pegas

 

- 10 (zece) x Boxe portabile

 

-    25 (douazecisicinci) x Tricouri Burn

 

-    15 (cincisprezece) x Rucsacuri Burn

 

Pentru fiecare premiu mentionat mai sus se va extrage cate 1 (un) castigator si 3 (trei) rezerve.

 

e)                  Saptamana 5 – extragerea va avea loc in data de 18.11.2018. La aceasta tragere la sorti vor participa toate inscrierile valide efectuate in perioada 12.11.2018, ora 00:00 – 15.11.2018, ora 23:59 (inclusiv). In cadrul extragerii se vor acorda 44 de premii, dupa cum urmeaza:

 

-    4 (patru) x Biciclete Pegas

 

- 8 (opt) x Boxe portabile

 

-    20 (douazeci) x Tricouri Burn

 

-    12 (doisprezece) x Rucsacuri Burn

 

Pentru fiecare premiu mentionat mai sus se va extrage cate 1 (un) castigator si 3 (trei) rezerve.

 

Inainte de realizarea extragerilor se va verifica si valida baza de date de inscrieri si vor fi declarate invalide inregistrarile care nu respecta criteriile de validitate mentionate la Sectiunea 8.

 

7.12.         Premiile acordate prin tragere la sorti nu pot fi cedate unei alte persoane, nici inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

7.13.         Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitionare a Produselor Participante la Campanie, costul de trimitere a SMS-ului la numarul scurt 1822 in functie de tarifele practicate de catre Operatorii de telefonie mobila).

 

7.14.         Castigatorii vor fi contactati in termen de maximum 2 (doua) zile lucratoare de la data tragerii la sorti, in vederea validarii lor drept castigatori. Agentia va efectua maxim 3 (trei) apeluri de instiintare, acestea fiind efectuate in intervalul orar 09:00 – 18:00.

 

7.15.         In cazul in care, din motive independente de vointa Agentiei, un participant extras castigator nu poate fi contactat sau nu doreste sa primeasca premiul si/ sau nu poate fi validat, se va trece la validarea rezervelor, care va fi facuta dupa acelasi procedeu. In cazul in care nici rezervele aferente premiului nu vor putea fi validate, conform Regulamentului Oficial, premiul respectiv va ramane in posesia Organizatorului.

 

7.16.         Prin semnarea si datarea procesului-verbal castigatorii participanti isi vor exprima in scris acordul lor ca datele personale mentionate in acesta sa intre in baza de date a Organizatorului, operata de catre Agentie in vederea atribuirii Premiilor Campaniei. Acordul pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal este esential pentru acordarea Premiilor in Campanie, lipsa acestuia sau nesemnarea procesului verbal de predare – primire atragand descalificarea si imposibilitatea acordarii premiului.

 

 

SECTIUNEA 8. VALIDAREA CASTIGATORILOR

 

 

A.      Validarea inregistrarilor prin SMS

 

8.1.             Pentru ca un SMS participant la aceasta Campanie sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 

ü  Participantul sa indeplineasca dreptul de participare de la Sectiunea 5;

ü  SMS-ul sa contina obligatoriu denumirea Magazinului Participant (spre expl: PROFI) si numarul de bon fiscal care atesta achizitia Produselor Participante la Campanie;

 

ü  SMS-ul sa fie primit la numarul 1822 (tarif normal, valabil in retelele Vodafone, Orange si Telekom) si doar pe Perioada Campaniei;

 

ü  Dovada de expediere a SMS-urilor nu reprezinta si dovada primirii lor;

 

ü  Va fi invalidata orice inregistrare ce contine un numar de bon fiscal castigator, daca pentru acesta nu se va putea face dovada existentei bonului fiscal IN ORIGINAL sau a unei copii conform cu originalul;

 

ü  Daca vor exista doua sau mai multe inregistrari care contin acelasi numar de bon fiscal emise de catre acelasi Magazin Participant cu aceeasi data de emitere a bonului fiscal, inscrise in aceasta Campanie de catre un user/ mai multi useri (identificati dupa numar de mobil), va fi validata acea inregistrare pentru care se face dovada detinerii bonului fiscal castigator/facturii fiscale castigatoare IN ORIGINAL la cererea Organizatorului.

 

8.2.             Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica validitatea numarului de telefon folosit pentru inscrierea in Campanie.

 

8.3 In cazul in care un participant desemnat castigator nu indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial sau nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole sau refuza cu rea- credinta si nemotivat prezentarea bonului fiscal IN ORIGINAL, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantilor desemnati castigatori in cadrul Campaniei dovada existentei fizice a bonurilor fiscale castigatoare, precum si a oricaror alte bonuri fiscale inscrise de catre acestia in cadrul prezentei Campanii. In cazul in care participantul desemnat castigator nu poate face dovada existentei fizice a bonului/ bonurilor fiscale, solicitate de catre Organizator, Organizatorul isi rezerva dreptul de a il invalida drept castigator.

 

B.  Validarea castigatorilor premiilor

8.4.             Pentru ca un participant sa fie validat ca si castigator, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

 

ü  sa indeplineasca dreptul de participare stipulat in Sectiunea 5;

 

ü  sa poata sa fie contactat la numarul de telefon mobil cu care s-a inregistrat in Campanie in termen de maximum 3 zile lucratoare (Agentia va efectua maximum 3 apeluri de instiintare) de la data desemnarii sale ca si castigator;

 

ü  la Campanie dintr-unul din Magazinele Participante (conform Anexei 1 la prezentul rRgulament);

 

ü  bonul fiscal care atesta achizitionarea Produselor Participante la Campanie trebuie sa fie emis in Perioada Campaniei;

 

8.5.             In cazul in care participantul extras la sorti sau rezervele corespunzatoare nu pot fi contactati din motive independente de vointa Organizatorului (daca participantul furnizeaza numere de telefon gresite) sau nu trimit documentele solicitate spre validare conform celor transmise de catre Agentie in urma apelului telefonic sau atat castigatorul cat si rezervele corespunzatoare sunt in imposibilitate de a intra in posesia premiului din motive independente de vointa Organizatorului, premiul nerevendicat ramane in posesia Organizatorului.

 

8.6.             Toate bonurile fiscale inscrise in Campanie trebuie pastrate de catre participanti in original sau copie conform cu originalul pentru a fi validati ca si castigatori. Este interzisa reproducerea si falsificarea bonurilor fiscale de participare la Campanie, precum si alterarea, in orice mod, a celor originale.

 

8.7.             Numele castigatorilor vor fi afisate pe site-ul Campaniei (www.coca-colahellenic.ro), in termen de maxim 30 (treizeci) de zile lucratoare, de la data validarii castigatorilor.

 

SECTIUNEA 9. ERORI, BONURI/FACTURI FISCALE NECORESPUNZATOARE

 

9.1               Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri/facturi fiscale care fac parte din alte Campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale acestora, precum si mesajele ce au fost transmise prin SMS la alt numar sau inscrierile prin SMS in afara Perioadei Campaniei vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

 

9.2               Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 

-          Bonurile/facturile fiscale deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului (de exemplu: nu contin Produse Participante la Campanie);

 

-          Bonurile/facturile fiscale prezentate altor persoane decat cele indicate in prezentul Regulament Oficial sau in afara datelor de desfasurare a Campaniei.

 

9.3               Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor/facturilor fiscale, de instrainarea lor si nu va fi obligat sa acorde premiul in aceste situatii.

 

 

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/ LIMITAREA RASPUNDERII

 

 

10.1.         Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

 

10.2.         Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii posesori ai unor bounri/facturi fiscale considerate nule conform acestui Regulament Oficial sau cu solicitantii care apar ulterior ce apar ulterior acordarii efective a premiului, sau dupa termenul de revendicare a premiului prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

10.3.         Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele:

 

a.       Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

 

b.       Participantul este constient de conditiile normale si conditiile legale de utilizare a premiului si poate face uz de acesta fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/ sau a celor din jur;

 

c.       Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiului.

 

10.4.       Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru:

 

a.       Pierderea si/ sau deteriorarea bonurilor/facturilor fiscale;

 

b.       Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor/facturilor fiscale sau continutului acestora;

 

c.       Erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonurilor/facturile fiscale;

 

d.       Erorile in datele furnizate de catre participanti, daca este cazul; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii castigatorului;

 

e.       Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia Ppemiului din motive independente de Organizator;

 

f.        Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;

 

g.       Pierderile/ intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS, generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

 

h.       Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc), si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie.

 

i.         Situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;

 

j.         Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

 

k.       Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in Perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.

 

10.6.         Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 

a.       nu sunt raspunzatoare pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;

 

b.       nu sunt raspunzatoare pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigatori;

 

d.       Sunt exonerate de catre castigator, acordul de vointa al acestuia fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la vatamari corporale si/ sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

 

e.       nu sunt raspunzatoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

 

f.        isi rezerva dreptul de a redistribui premiile sau de a nu le mai distribui in cazul in care castigatorii refuza premiile.

 

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

 

11.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

 

SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

11.1 Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al

 

Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

 

11.2.         Organizatorul este operatorul datelor cu caracter personal. Agenția a fost desemnată de Organizator să prelucreze datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor campaniei în contextul organizării și desfășurării Campaniei, în calitate de persoană împuternicită.

 

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6

 

(1)  (f) din GDPR):

 

a)       organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor căștigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor în scopuri promoționale și publicitare în legătură cu selecția și anunțarea câștigătorilor, transmiterea de comunicări comerciale cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje și alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);

 

b)      soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora; de asemenea, atunci când Organizatorul este contactat telefonic la numerele Infoline dedicate, el poate înregistra convorbirile telefonice. Înregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul să gestioneze activitatea sa internă în departamentul relevant. De asemenea, aceste înregistrări pot fi folosite pentru a verifica modul în care au fost soluționate cererile adresate de petenți sau în cazul unor eventuale litigii / dispute legate de modul de gestiune a activității de marketing a Organizatorului. Inregistrarea se va face doar dacă Organizatorul va avea acordul interlocutorului (interesul legitim al Organizatorului);

 

c)       activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

 

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. Pentru a își retrage consimțământul pentru scop de marketing, castogatorii vor suna la numarul de infoline. Dacă castigatorii isi retrag consimțământul pentru scop de marketing, Organizatorul nu le va mai putea transmite ofertele și invitațiile sale sau nu vor mai putea participa la loteriile promoționale, sondajele și chestionarele Organizatorului. De asemenea, în cazul incazul în care câștigătorii își retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe și să primească premiile oferite.

 

Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii în mod direct.

 

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

 

·         partenerii sai, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite (cum ar fi Agentia notarilor publici / avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei);

 

·         furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing - agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;

 

·         furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă, autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din grupul the Coca-Cola Company, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

 

Transferul datelor cu caracter personal

Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor decât în state aparținând Spațiului Economic European (SEE).

 

Durata de păstrare a datelor

Păstrarea datele cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

 

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de prescripție pentru acțiunile în justiție). Cu privire la datele câștigătorilor pentru care Organizatorul are diverse obligații de raportare și plată a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 5 ani.

 

Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate beneficiaza de următoarele drepturi:

 

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contracost orice copii suplimentare;

 

b)  Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datele lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;

 

c)  Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

 

·         acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucreaza;

 

·         si-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

 

·         datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

 

·         datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.

 

d)  Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea se pot opune opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care țin de situația lor specifică.

 

e)  Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:

 

·         în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea datelor în cauză;

 

·         în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

 

·         în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță;

 

·         în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

 

f)  Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate să transmita datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

 

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a)-f) de mai sus, persoanele vizate pot contacta utilizând următoarele date de contact:

 

În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO)

Adresa de Corespondență: Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Clădirea O23, Global City Business Park, Voluntari, Ilfov (recepție parter Coca-Cola HBC Romania SRL) Email: DataProtectionOffice@cchellenic.com

 

g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile:

 

Autoritatea Națională pentru Supravegherea

 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1,

 

cod postal 010336 Bucuresti, Romania anspdcp@dataprotection.ro

 

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

13.1 Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce  constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe site-ul Ro.Contact@cchellenic.com.

 

SECTIUNEA 14. LITIGII

 

14.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

 

15.1           Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

 

15.2           Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

15.3           In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

 

-          pierderea bazelor de date care contin numerele bonurilor/ facturilor fiscale trimise prin sms;

 

-          avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;

 

-          tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

 

-          orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

 

15.4           Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

 

SECTIUNEA 16. SESIZARI

 

16.1 In vederea sesizarilor de orice natura, participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la  adresa de e-mail ro.contact@cchellenic.com sau telefonic, la numarul de infoline 0800.080.800, numar gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 – 18:00 (cu exceptia sarbatorilor legale).

  

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

17.1           Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

 

17.2           Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.coca- colahellenic.ro, sau poate fi solicitat la Infoline 0800.080.800, numar gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00– 18:00(cu exceptia sarbatorilor legale), sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.

 

17.3           Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentie, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/ 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/ 2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public in intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

 

 

 

Coca-Cola HBC Romania S.R.L.

Prin imputernicit, MEDIAPOST HIT MAIL SA

 

 

 

ANEXA 1 :

“ Burn Profi“ Click aici pentru a vedea magazinele participante

 

 

Trimite CV

Trebuie aleasa o regiune!
Trebuie ales un post disponibil pentru care doriti sa trimiteti CV!
Trebuie completat numele!
Trebuie completat prenumele!
Trebuie completata adresa de email!
Trebuie completat numarul de telefon!
Incarca un CV:
(* max.: 5MB, doar fisiere DOC sau PDF )
Va rugam incarcati un CV!!
Pentru a continua este necesar acordul cu termenii si conditiile Profi.
Pentru a continua este necesar acordul cu politica de confidentialitate Profi.

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!