Regulamentul Oficial al Campaniei “La 1000 de magazine, Profi înflorește pentru tine”
Regulamentul Oficial al Campaniei “La 1000 de magazine, Profi înflorește pentru tine” 17.05 – 23.06

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1. Campania publicitară “La 1000 de magazine, Profi înflorește pentru tine” (denumită în cele ce urmează "Campania") este organizată şi desfăşurată de S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. o societate din România, cu sediul în Timişoara, Calea Sever Bocu nr. 31, judeţ Timiş, înregistrată la ORC Timiş cu nr. J35/239/1999, cod de înregistrare fiscală RO 11607939, reprezentată prin administrator Cîrstea Daniel (denumită în cele ce urmează "Organizatorul").

 

1.2. Campania publicitară se va desfăşura conform prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”/”Regulament Oficial”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, prin publicarea pe site-ul web http://www.profi.ro.

 

1.3. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos.

 

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba, în tot sau în parte, prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoştinţa publicului pe site-ul http://www.profi.ro şi/sau în Magazinele participante.

 

SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

 

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară în perioada 17 mai 2019 – 23 iunie 2019 în toate magazinele Profi ale Organizatorului operaţionale la data începerii campaniei publicitare precum şi în cele care vor deveni operaţionale până la data de 23 iunie 2019 (”Magazine participante”).

 

2.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial şi de a aduce la cunoștința publicului această împrejurare, pe site-ul http://www.profi.ro şi/sau în Magazinele participante.

 

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1. La Campanie poate participa orice persoană fizică, cu vârsta minimă de 18 ani, împliniți la data începerii Campaniei, cu domiciliul sau reşedinţîn România, care achiziționează din Magazinele participante, produse în valoare de minimum 30 lei (tva inclus) pe un bon fiscal.

 

3.2. Nu au dreptul să participe la Campanie salariaţii PROFI ROM FOOD S.R.L., împuterniciţii, succesorii legali şi mandatarii salariaţilor Organizatorului, angajaţii firmelor de pază, curăţenie care activează în cadrul magazinelor Profi, ai agenţiilor şi firmelor implicate în organizarea şi desfaşurarea Campaniei, promoterii şi merchandiserii.

 

3.4. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

 

4.1. Campania publicitară “La 1000 de magazine, Profi înflorește pentru tine” este organizată şi se desfăşoară în perioada indicată la secţiunea 2.

 

4.2. În vederea participării la Campania publicitară “La 1000 de magazine, Profi înflorește pentru tine”, clienţii trebuie:

-          să achiziționeze în perioada de desfăşurare a Campaniei, produse comercializate din magazinele Profi participante, a căror valoare totală sa fie de minimum 30 lei/bon fiscal (tva inclus). Bonurile fiscale emise la casa de marcat în perioada Campaniei vor avea inscripţionat un cod de bare.

-          să scaneze codul de bare aferent bonului fiscal la infokiosk-ul instalat în magazin;

-          să introducă un număr de telefon valid;

-          prin scanarea codului de bare aferent bonului fiscal și prin introducerea numărului de telefon clientul poate intra în aplicaţia “La 1000 de magazine, Profi înflorește pentru tine

-          daca clientul achiziționează pe bonul fiscal articole sponsor (evidențiate la raft cu indicator specific “cumpara-ma, ai sansa dubla de castig”,) are o șansă în plus să ruleze aplicaţia “La 1000 de magazine, Profi înflorește pentru tine” (în total 2 șanse de joc indiferent de numarul de articole sponsor de pe bonul fiscal); în cazul în care, cu un bon fiscal pe care există unul sau mai multe articole sponsor se câştigă  un premiu de la prima şansă, a doua şansă va fi anulată.

-          să ruleze aplicaţia “La 1000 de magazine, Profi înflorește pentru tine”;

-          să păstreze bonul fiscal castigator în original, în vederea ridicării premiului.

-          Bonul fiscal poate fi scanat în orice zi, pe durata desfășurării Campaniei și în oricare dintre magazinele participante.

 

SECŢIUNEA 5. DESEMNAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 

5.1. Un bon fiscal este câştigător doar dacă după scanarea la infokiosk, aplicaţia rulată indică 3 sigle Profi ca în figura de mai jos:

 

5.2. Tipul premiului va fi relevat de aplicație.

 

5.3. În cazul în care în urma rulării aplicaţiei, pe ecranul infokioskului apar alte figuri diferite (în orice combinaţie de iconițşi sigle Profi), bonul fiscal este declarat necâştigător.

 

5.4. Pentru validarea drept câştigător, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

-          să aibă drept de participare, conform secţiunii 3;

-          să fi introdus un număr de telefon valid și care îi aparține participantului.

 

5.6. Premiile constând în vouchere se vor trimite prin SMS sub forma unei enumerari de 16 cifre pe numărul de telefon înregistrat în momentul în care a fost scanat bonul câștigător.

 

SECŢIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

 

6.1.                 Un bon fiscal este câştigător doar dacă aplicaţia rulată indică 3 sigle Profi identice cu cele exemplificate mai sus în prezentul Regulament. Premiile constau în:

-          Vouchere Profi în valoare de 30 lei. Acestea pot fi valorificate în oricare magazin Profi în perioada 17.05.2019 - 30.08.2019, la cumpărături de minim 30 lei (tva inclus), dar fără a include și achiziția de țigări. Se poate utiliza un singur voucher Profi pe un singur bon fiscal. Dacă se dorește achiziționarea țigărilor pe același bon fiscal atunci valoarea cumpărăturilor (bonului fiscal) fără valoarea țigărilor trebuie să fie de 30 lei (tva inclus). Un voucher poate fi folosit o singură dată.

-          Vouchere Profi în valoare de 50 lei. Acestea pot fi valorificate în oricare magazin Profi în perioada 17.05.2019 - 30.08.2019, la cumpărături de minim 50 lei (tva inclus), dar fără a include și achiziția de țigări. Se poate utiliza un singur voucher Profi pe un singur bon fiscal. Dacă se dorește achiziționarea țigărilor pe același bon fiscal atunci valoarea cumpărăturilor (bonului fiscal) fără valoarea țigărilor trebuie să fie de 50 lei (tva inclus). Un voucher poate fi folosit o singură dată.

-          Autoturism Renault Captur Life Evo – detalii tehnice in Anexa 1.

 

6.2.                 Valoarea unitară a premiilor, cu TVA, este:

 

Card cadou Profi  – 30 lei

Card cadou Profi  – 50 lei

Autoturism Renault Captur Life Evo – 56,082 lei (11,804.8 euro, curs valutar 05.04.2019, 1 eur=4.7508)

 

6.3.           Numărul premiilor este de:  12,000 vouchere Profi 30 lei; 8,000 vouchere Profi 50 lei; 10 Autoturisme Renault Captur Life Evo.

                                     

6.4.                 Valoarea totală a premiilor este de  1,320,822 lei, cu TVA.

 

SECŢIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

 

7.1. Premiile se vor acorda participanţilor validaţi drept câştigători conform prevederilor secţiunii 6 de mai sus.

 

7.2. Câştigătorii vor putea intra în posesia premiilor dupa cum urmează:

Premiul constând în voucher Profi se va trimite prin SMS sub forma unei enumerari de 16 cifre pe numărul de telefon înregistrat în momentul în care a fost scanat bonul câștigător. Premiile se vor trimite până în 31.07.2019.

 

Premiul constând în autoturism Renault Captur Life Evo se va livra la una din reprezentanțele Renault din țară. Reprezentanța va fi comunicată ulterior câștigătorului. În momentul câștigului, câștigătorul va completa și va semna un proces verbal care va reprezenta dovada câștigului, iar în momentul livrarii autoturismului, se va completa și semna un proces verbal de predare-primire. Premiile vor fi livrate până în 31.07.2019.

 

7.3. Dacă punerea în posesie nu este posibilă în termenele mai sus precizate, din motive independente de voinţa Organizatorului, acesta nu-şi asumă răspunderea respectării termenului. Dacă câştigătorul nu se prezintă în termenul de mai sus sa ridice premiul, se consideră că acesta a renunţat la premiu, iar premiul va rămâne în proprietatea Organizatorului. Clientul poate face reclamații privind neintrarea în posesia premiului până în 31.08.2019.

 

SECŢIUNEA 8. ALTERNATIVE ALE PREMIULUI

 

8.1. Câştigătorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte produse şi nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor/specificațiilor/dotărilor/valorii acestuia.

 

SECŢIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE

 

9.1. Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obţinut de către câştigător, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătura cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

 

10.1. Campania va putea înceta sau poate fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public , pe site-ul http://www.profi.ro şi/sau în Magazinele participante şi care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, Campania va înceta/se va întrerupe de drept şi nicio parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.

 

10.2. Încetarea sau întreruperea Campaniei din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii. Pentru evitarea oricarui dubiu, nimic din derularea Campaniei nu conduce la nasterea de obligatii in sarcina Organizatorului fata de participanti, inclusiv fata de castigatori, cu exceptia Art. 12 de mai jos.  

 

10.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea Campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.

 

SECŢIUNEA 11. LITIGII

 

11.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 12. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

12.1. Informații generale

Derularea Campaniei implică prelucrarea datelor personale ale persoanelor participante la Campanie.

În vederea facilitării interacțiunii dintre Profi și persoanele vizate cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal, Profi a desemnat o persoană care are atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal (responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, in continuare, RPD).

Datele de contact ale RPD sunt după cum urmează:

-sediul Profi: Municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 31, județ Timiș; pentru corespondență vă rugăm menționați în antet/subiect că respectiva corespondență privește domeniul protecției datelor cu caracter personal;

-adresă de email: dpo@profi.ro;

Datele personale prelucrate

12.2.  Datele personale prelucrate

Datele personale prelucrate în legatură cu derularea Campaniei sunt cele solicitate pentru validarea câștigătorului și acordarea premiului, și anume: (i) nume și prenume, (ii) număr de telefon, (iii) adresă domiciliu, inclusiv codul postal, (iv) CNP.

12.3.        Scopurile și temeiurile prelucrării datelor personale

Scopurile în care sunt prelucrate datele personale sunt: (i) marketing, publicitate, promovarea serviciilor/portofoliului Profi, derularea programelor de fidelizare și a campaniilor și loteriilor promoționale în care Profi este implicată; (ii) marketing direct prin transmitere de comunicări comerciale electronice (inclusiv promoții, oferte, campanii promoționale, tombole) (iii) verificare, soluționare sesizări și reclamații (iv) protecția juridica a Profi; (v) financiar contabil.

Pentru aceste scopuri, prelucrarea datelor personale se face în baza următoarelor temeiuri:

-                      interesul legitim al Profi constând inclusiv în interesul de a promova față de clienții actuali și potențiali a bunurilor/serviciilor pe care Profi le vinde/prestează, precum si în interesul de a înțelege informatii referitoare la produsele/bunurile care sunt de interes pentru actuali și potențiali clienți și de a răspunde acestui interes, în a distinge tipuri de clienți și preferințele acestora;

-                      interesul legitim al Profi constând în protejarea intereselor, drepturilor, libertăților Profi, inclusiv in contextul unor acțiuni judiciare, arbitrare, mediere ori alte mecanisme legale, precum si al procedurilor (inclusiv necontencioase) de solutionare de sesizari si reclamatii;

-                      interesul legitim al Profi constând în realizarea și implementarea unor programe și mecanisme de relaționare cu (potențiali) clienți, eficientizarea utilizării resurselor Profi, asigurarea securității informatice a Profi;

-                      interesul legitim al Profi constând în îmbunătățirea serviciilor și bunurilor pe care Profi le oferă și prestează, în îmbunătățirea relației dintre Profi și (potențiali) clienți/(potențiali) parteneri de afaceri, precum și în îmbunătățirea imaginii Profi;

-                      obligația legală în contextul operațiunilor financiar contabile, inclusiv fiscale;

-                      consimțământul persoanei vizate pentru scopul transmiterii comunicărilor comerciale electronice (inclusiv promotii, oferte, campanii promotionale, tombole).

12.4. Destinatarii datelor personale

Datele personale prelucrate de către Profi pot fi transmise către:

-entități care oferă servicii de relații publice, servicii de publicitate, concepere de materiale informative, organizarea de evenimente;

-entități care prestează servicii de concepere, implementare și analiză campanii de marketing, servicii de analiză a comportamentului de consum prin achiziție de bunuri;

-entități care prestează servicii de concepere/personalizare, producție taloane și/sau formulare de inscriere in Campanie, manipulare, înregistrare taloane și/sau formulare de inscriere in pentru campanii de fidelizare, campanii promoționale, loterii publicitare desfășurate de Profi;

-entității/servicii care implică rețele de socializare, precum și entități care gestionează conturile Profi pe platforme de socializare;

-entitati prin intermediul carora se acorda premiile Campaniei (de ex. agentie de turism);

-entități care oferă servicii de design IT, administrare, mentenanță site www.profi.ro, Campanie informatic/aplicație Profi, sisteme IT;

-entități care prestează servicii de realizare apeluri/transmitere de sms-uri, gestionare email-uri și mesaje primite pe adresa contact@profi.ro, fidelizare@profi.ro, site-ul www.profi.ro, comunicare răspuns la email-uri și mesaje,

-parteneri de campanii promoționale;

-consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic;

-autoritățși instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței);

-alte entități care pot asigura respectarea intereselor, drepturilor și libertăților Profi ori pot oferi sprijin conex (de ex. executori judecătorești, notari publici, traducători);

-entități din grup, entități afiliate, agenți.

 

12.5. Transferul datelor personale către terțțări

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop, mai puțin situații de negocieri si interacțiuni punctuale cu potențiali parteneri contractuali din alte tari terțe, caz in care cel mai probabil datele transferate nu ar privi clienții Profi, ci, în măsura necesară, date ale persoanelor implicate in interacțiunile respective direct sau indirect, precum date ale echipei de negociere sau analiza, consultanți.

 

12.6. Durata de prelucrare a datelor personale

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrasa față de Profi; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescriptie juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

 

Profi urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

 

12.7. Consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal pot fi : imposibilitatea de a vă înrola în prezenta Campanie si de a ridica premiul- în cazul în care nu furnizați datele personale reprezentate de nume și prenume, domiciliu, numărul de telefon.

 

12.8. Drepturile persoanelor vizate

În calitate de persoană vizată, aveți drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor personale, inclusiv dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor personale, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la depunerea unei plângeri la autoritatea de supraveghere, dreptul de a retrage consimțământul, dacă este cazul; detalii despre aceste drepturi, inclusiv limitele și excepțiile de la acestea sunt detalite îPolitica Profi cu privire la protecția datelor personale publicată pe site-ul https://www.profi.ro/companie/politica_de_confidentialitate.html.

În legătură cu aceste drepturi, vă puteți adresa Profi prin canalele indicate mai sus, la secțiunea aferentă responsabilului cu protecția datelor personale.

 

SECŢIUNEA 13. PARTICIPANŢI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICĂ

 

13.1. În cazul în care câştigătorul unui premiu este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, acesta este îndreptăţit să intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzând semnarea de către tutore a unei declaraţii date cu încuviinţarea Autoritatii tutelare dacă este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plată oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv şi de participarea la prezenta campanie.

 

SECŢIUNEA 14. DISPOZIŢII FINALE

 

14.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participanţii la sediul Organizatorului şi la următoarea adresă de Internet: www.profi.ro.

 

14.2. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial, iar daca vor fi desemnați câștigători, sunt de acord ca numele şi imaginea lor să fie făcute publice, să fie utilizate în scopuri publicitare fără ca Organizatorul sa fie obligat la alte prestații inclusiv plata unor sume de bani.

 

14.3. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

 

14.4. În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs orice participant. Se exclud şi persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obţin altfel avantaje prin manipulare. Deciziile de descalificare se comunică participanţilor prin e-mail. În orice caz de excludere, premiile pot fi retrase şi ulterior, sau se poate cere înapoierea premiilor.

 

14.5. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale.

 

Prezentul Regulament oficial al campaniei publicitare “La 1000 de magazine, Profi înflorește pentru tine” s-a încheiat astăzi, data autentificării, în două exemplare originale.

 

ORGANIZATOR,

S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

Prin administrator

Cîrstea Daniel

 

Click aici pentru a vedea Anexa 1

Trimite CV

Trebuie aleasa o regiune!
Trebuie ales un post disponibil pentru care doriti sa trimiteti CV!
Trebuie completat numele!
Trebuie completat prenumele!
Trebuie completata adresa de email!
Trebuie completat numarul de telefon!
Incarca un CV:
(* max.: 5MB, doar fisiere DOC sau PDF )
Va rugam incarcati un CV!!
Pentru a continua este necesar acordul cu termenii si conditiile Profi.
Pentru a continua este necesar acordul cu politica de confidentialitate Profi.

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!