Regulamentul Oficial al Campaniei „Gustă provocarea distracției!”
Regulamentul Oficial al Campaniei „Gustă provocarea distracției!” 01.04 - 30.04.2019

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1.            Campania publicitară „ Gustă provocarea distracției !” (denumită în cele ce urmează "Campania") este organizată şi desfăşurată de S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. o societate din România, cu sediul în Timişoara, Calea Sever Bocu nr. 31, judeţ Timiş, înregistrată la ORC Timiş cu nr. J35/239/1999, cod de înregistrare fiscală RO 11607939, reprezentată prin administrator Daniel Cirstea (denumită în cele ce urmează "Organizatorul").

1.2.            Campania publicitară se va desfăşura conform prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”/”Regulament Oficial”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, in toate magazinele Profi  si prin publicarea pe site-ul http://www.profi.ro.

1.3.            Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos.

1.4.            Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba, în tot sau în parte, prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoştinţa publicului pe site-ul web http://www.profi.ro.

                                                                                                                                                                              

SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

 

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară în perioada 01.04.2019 – 30.04.2019în toate magazinele Profi ale Organizatorului operaţionale la data începerii Campaniei publicitare.

2.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial şi de a aduce la cunostinta publicului aceasta imprejurare, pe site-ul web http://www.profi.ro.

 

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1. La Campania publicitară participă orice persoană fizică, cu vârsta între 18 ani si 30 ani, cu domiciliul sau reşedinţîn România.

3.2. Nu au dreptul să participe salariaţii societăţii PROFI ROM FOOD S.R.L., împuterniciţii, succesorii legali şi mandatarii salariaţilor societăţii PROFI ROM FOOD S.R.L., angajaţii firmelor de pază, curăţenie care activează în cadrul magazinelor Profi, ai agenţiilor şi firmelor implicate în organizarea şi desfaşurarea campaniei publicitare, promoterii şi merchandiserii.  

3.3. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

 

4.1. Campania publicitară este organizată şi se desfăşoară în perioada indicată la secţiunea 2.

4.2 În vederea participării la Campania publicitară, clienţii trebuie:

- să deţină card de fidelitate Profi activ;

- să aibă toate datele personale introduse în sistem nume, prenume, data naşterii, sex, adresa poştala (localitate, judeţ), telefon mobil, semnatura. Participanţii care nu au datele introduse în sistem, pot completa datele personale pe formularul de inscriere a cardului de fidelitate, in oricare magazin Profi, până în data de 01.04.2019,  inclusiv;

- sa achizitioneze cel putin un produs participant (vezi Anexa 1) în perioada 01.04.2019 - 30.04.2019, utilizand cardul de fidelitate Profi;          

4.3 Clienţii care au achizitionat cel putin 1 produs din cele participante (vezi Anexa 1), în perioada 01.04.2019 – 30.04.2019, utilizand cardul de fidelitate Profi,  vor intra automat in extragerea finala.

 

SECŢIUNEA 5. DESEMNAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 

5.1. Pentru desemnarea câștigătorilor, se vor organiza o extragere in data de 06.05.2019.

Extragerea pentru premii se va efectua prin intermediul programului random.org de un reprezentant al Organizatorului direct din sistemul intern.

5.2. La extragere, se vor extrage 10 câștigători și 30 de rezerve;

În cazul în care un participant extras nu se califică pentru validarea premiului, se acordă premiul rezervei extrase, în ordinea extragerii acestora.

5.3. Un participant poate câştiga un singur premiu, în cadrul Campaniei.  La extragere vor participa clienţii care au achizitionat cel putin 1 produs din produsele participante (vezi Anexa 1) utilizand cardul de fidelitate Profi numai  în perioada 01.04.2019 – 30.04.2019.

5.4. Pentru validarea drept câştigător, participantul trebuie să îndeplinească concomitent, în mod obligatoriu şi fără echivoc următoarele condiţii:

5.4.1. Să îndeplinească condiţiile prevăzute în Secţiunea 3 a prezentului Regulament;

5.4.2. Să îndeplinească condiţiile prevăzute în Secţiunea 4.2. a prezentului Regulament;

5.4.3. Să fi fost ales câştigător, prin extragere la sorti;

5.5. În sensul prezentului Regulament, Participantul care întruneşte toate condiţiile de mai sus este validat câştigător.

5.6. Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii Participanţilor cărora li s-a alocat un premiu dar care au fost invalidaţi ca urmare a nerespectării întocmai a cerinţelor Regulamentului.

 

SECŢIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

 

6.1. Un participant este declarat câştigător doar dacă a fost extras de către aplicaţia random.org de către persoana desemnată să facă extragerea, dacă a achiziţionat cel putin 1 produs din cele participante (vezi Anexa 1) din magazinele Organizatorului, cu cardul de fidelitate, în perioada 01.04.2019 – 30.04.2019. Extragerea căştigătorilor va fi înregistrată video.

 

6.2. Premiile Campaniei sunt următoarele:

10 premii in valoare totala de 13.990 lei (inclusiv TVA)constand in console Play Station 4 , cu valoarea nominala de 1.399 lei (inclusiv TVA)/consola.

 

Numărul total al premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 10, în valoare totală de 13.990 lei (inclusiv TVA).

 

SECŢIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR ŞI ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 

7.1.               Câştigătorii vor fi înştiinţati prin telefon (apel telefonic sau mesaj scris), în maxim 20 zile după efectuarea extragerii. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat din motive independente de Organizator (datele furnizate sunt incomplete/greşite), Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestui termen.

7.2. De asemenea, lista cu câştigători va fi disponibilă pe site-ul Organizatorului www.profi.ro si pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/Profi.ro. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica în caz de necesitate data extragerii, cu anuntarea prealabila pe site-ul sau, pastrand valoarea premiului.

7.3. În termen de 2 zile de la contactarea telefonică, câştigătorul trebuie să îşi exprime disponibilitatea de a beneficia de premiul câştigat, prin confirmarea codului unic de pe cardul de fidelitate Profi şi prin transmiterea adresei la care doreşte să îi fie transmis premiul. Aceste informaţii îi vor fi comunicate Organizatorului pe e-mail  fidelizare@profi.ro .

Organizatorul nu răspunde pentru intrarea în posesia premiului de către câştigător, din motive independente de voinţa Organizatorului.

7.4. În termen de 20 zile lucrătoare de la data la care câştigătorul a transmis pe e-mailul Organizatorului fidelizare@profi.ro informaţiile menţionate la art. 7.3.,  Organizatorul va trimite câştigătorului premiul câştigat la adresa precizata de către acesta. Costurile de transport vor fi suportate de catre Organizator. Predarea premiului catre participantul declarat castigator se va face pe baza unui proces verbal de predare primire semnat de catre acesta si de catre Organizator prin Curier.

7.5. Dacă în termen de 2 zile lucrătoare de la prima contactare telefonica sau de la primirea mesajului Organizatorului, câştigătorul nu a raspuns la telefon sau la mesajul primit de la Organizator prin care sa-si exprime disponibilitatea de a primi premiul, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înmâna premiul rezervei extrase din lista participanţilor, conform prevederilor art. 7.3. si 7.4.

7.6. Daca punerea in posesie nu este posibila in termenul precizat, din motive independente de vointa Organizatorului, acesta nu-si asuma raspunderea respectarii termenului.

7.7. Daca după epuizarea listei cu câştigătorii şi rezervele nu se validează un câştigător eligibil, premiul rămâne în proprietatea Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 8. ALTERNATIVE ALE PREMIULUI

 

8.1. Câştigătorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în alte produse, bani sau in alta modalitate decat cea descrisa in prezentul Regulament Oficial.

 

8.2. Răspunderea Organizatorului cu privire la premiul conferit, executarea serviciilor sau conduita beneficiarilor premiului, este exclusă cu excepţia cazului în care fapta ilicită se datorează culpei exclusive si dovedite a Organizatorului.

8.3. Câştigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea, în tot sau în parte, a contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte şi nici nu pot solicita modificarea condiţiilor de prestare a serviciilor aferente premiului.

 

8.4. Câştigătorii nu pot opta pentru modificarea parametrilor premiilor. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea de a remedia viciile de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile, respectiv de a acoperi prejudiciile, de orice natură, produse de acestea.

 

 

 

 

SECTIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE

 

9.1. Organizatorul se obligă să calculeze şi să suporte impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obţinut de către câştigător, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

 

10.1. Campania va putea înceta sau poate fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, Campania va înceta/se va întrerupe de drept şi nicio parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.

10.2. Încetarea sau întreruperea Campaniei din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.

10.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a Campaniei.

 

SECŢIUNEA 11. LITIGII

 

11.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 12. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

12.1.        Informații generale

Derularea Campaniei implică prelucrarea datelor personale ale persoanelor participante la Campanie.

În vederea facilitării interacțiunii dintre Profi și persoanele vizate cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal, Profi a desemnat o persoană care are atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal (responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, in continuare, RPD).

Datele de contact ale RPD sunt după cum urmează:

-                      sediul Profi: Municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 31, județ Timiș; pentru corespondență vă rugăm menționați în antet/subiect că respectiva corespondență privește domeniul protecției datelor cu caracter personal;

-                      adresă de email: dpo@profi.ro;

12.2.        Datele personale prelucrate

Datele personale prelucrate in legatura cu derularea Campaniei pot fi: (i) nume și prenume, (ii) număr de telefon, (iii) adresă de email, (iv) data nasterii (v) adresa postala (localitate, judet), (vi) sexul, (vii) semnatura. În cazul castigarii unui premiu, datele personale prelucrate suplimentar pot fi: (i) adresa poștală/domiciliul complet, inclusiv codul postal, (ii) semnătura (fizică, electronică), (iii) data si/sau locul nasterii, (iv) alte date din documentele de identitate (CNP, seria si numarul CI, data eliberarii).

 

12.3.        Scopurile și temeiurile prelucrării datelor personale

Scopurile in care sunt prelucrate datele personale sunt: (i) marketing, publicitate, promovarea serviciilor/portofoliului Profi, derularea programelor de fidelizare si a campaniilor si loteriilor promotionale in care Profi este implicata; (ii) marketing direct prin transmitere de comunicari comerciale electronice (inclusiv promotii, oferte, campanii promotionale, tombole) (iii) verificare, soluționare sesizări și reclamații (iv) protecția juridica a Profi; (v) financiar contabil.

Pentru aceste scopuri, prelucrarea datelor personale se face în baza următoarelor temeiuri:

-                      interesul legitim al Profi constând inclusiv în interesul de a promova față de clienții actuali și potențiali a bunurilor/serviciilor pe care Profi le vinde/prestează, precum si în interesul de a înțelege informatii referitoare la produsele/bunurile care sunt de interes pentru actuali și potențiali cliențși de a răspunde acestui interes, în a distinge tipuri de cliențși preferințele acestora;

-                      interesul legitim al Profi constând în protejarea intereselor, drepturilor, libertăților Profi, inclusiv in contextul unor acțiuni judiciare, arbitrare, mediere ori alte mecanisme legale, precum si al procedurilor (inclusiv necontencioase) de solutionare de sesizari si reclamatii;

-                      obligatia legala in contextul operatiunilor financiar contabile, inclusiv fiscale;

-                      consimțământul persoanei vizate pentru scopul transmiterii comunicărilor comerciale electronice (inclusiv promotii, oferte, campanii promotionale, tombole).

 

12.4.        Destinatarii datelor personale

Datele personale prelucrate de către Profi pot fi transmise către:

-                      entități care oferă servicii de relații publice, servicii de publicitate, concepere de materiale informative, organizarea de evenimente;

-                      entități care prestează servicii de concepere, implementare și analiză campanii de marketing, servicii de analiză a comportamentului de consum prin achiziție de bunuri;

-                      entități care prestează servicii de concepere/personalizare, producție taloane și/sau formulare de inscriere in Campanie, manipulare, înregistrare taloane și/sau formulare de inscriere in pentru campanii de fidelizare, campanii promoționale, loterii publicitare desfășurate de Profi;

-                      entității/servicii care implică rețele de socializare, precum și entități care gestionează conturile Profi pe platforme de socializare;

-                      entitati prin intermediul carora se acorda premiile Campaniei (de ex. agentie de turism);

-                      entități care oferă servicii de design IT, administrare, mentenanță site www.profi.ro, Campanie informatic/aplicație Profi, sisteme IT;

-                      entități care prestează servicii de realizare apeluri/transmitere de sms-uri, gestionare email-uri și mesaje primite pe adresa contract@profi.ro, fidelizare@profi.ro, site-ul www.profi.ro, comunicare răspuns la email-uri și mesaje,

-                      parteneri de campanii promoționale;

-                      consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic;

-                      autoritățși instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței);

-                      alte entități care pot asigura respectarea intereselor, drepturilor și libertăților Profi ori pot oferi sprijin conex (de ex. executori judecătorești, notari publici, traducători);

-                      entități din grup, entități afiliate, agenți.

12.5.        Transferul datelor personale către terțțări

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop, mai puțin situații de negocieri si interacțiuni punctuale cu potențiali parteneri contractuali din alte tari terțe, caz in care cel mai probabil datele transferate nu ar privi clienții Profi, ci, în măsura necesară, date ale persoanelor implicate in interacțiunile respective direct sau indirect, precum date ale echipei de negociere sau analiza, consultanți.

12.6.        Durata de prelucrare a datelor personale

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrasa față de Profi; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescriptie juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

Profi urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

12.7.        Consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal pot fi : imposibilitatea de a vă înrola în prezentul Campanie - în cazul în care nu furnizați datele personale reprezentate de nume și prenume, numărul de telefon, adresa de email, dar si datele despre varsta si sexul copilului,

12.8. Drepturile persoanelor vizate

În calitate de persoană vizată, aveți drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor personale, inclusiv dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor personale, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la depunerea unei plangeri la autoritatea de supraveghere, dreptul de a retrage consimtamantul, daca este cazul; detalii despre aceste drepturi, inclusiv limitele si exceptiile de la acestea sunt detalite îPolitica Profi cu privire la protecția datelor personale publicată pe site-ul https://www.profi.ro/companie/politica_de_confidentialitate.html.

În legătură cu aceste drepturi, vă puteți adresa Profi prin canalele indicate mai sus, la secțiunea aferentă responsabilului cu protecția datelor personale.

 

SECŢIUNEA 13. PARTICIPANŢI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICĂ

 

13.1. În cazul în care câştigătorul unui premiu este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, acesta este îndreptăţit să intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzând semnarea de către tutore a unei declaraţii date cu încuviinţarea Autoritatii tutelare daca este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plată oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv şi de participarea la prezenta campanie.

 

SECŢIUNEA 14 DISPOZIŢII FINALE

 

14.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participanţii la sediul Organizatorului şi la următoarea adresă de Internet: www.profi.ro.

14.2. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial, iar daca vor fi desemnati castigatori, sunt de acord ca numele lor sa fie facut public, sa fi utilizat in scopuri publicitare fara ca Organizatorul sa fie obligat la alte prestatii inclusiv plata unor sume de bani.

14.3. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nula, celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

14.4. În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs orice participant. Se exclud şi persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obţin altfel avantaje prin manipulare. Deciziile de descalificare se comunică participanţilor prin e-mail. În orice caz de excludere, premiile pot fi retrase şi ulterior sau se poate cere înapoierea premiilor.

 

Prezentul Regulament al Campaniei publicitare, s-a incheiat astazi, data autentificarii, in doua exemplare originale.

 

ORGANIZATOR

S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

prin Administrator

Daniel Cirstea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1

 

Denumire articol

Cod Gold

Ean

FANTA ZERO PINK GRAPEFRUIT RO (bax) 330 ml doza X6

64021

5449000033666

FANTA ZERO PINK GRAPEFRUIT RO (bucata) 330 ml doza X6

64021

5449000024138

FANTA ORANGE (bax) 330 ml doza X 6

11753

5449000056689

FANTA ORANGE SLEEK 330 ml doza X 4

41985

5449000226150

FANTA PORTOCALA SLEEK 0,33 ML

592515

5449000011527

FANTA LEMON ZERO 500 ml (PET) X12

2571

54492493

FANTA ORANGE 500 ml PET X12

2628

40822938

FANTA GRAPE 500 ml PET X12

28562

87126815

FANTA ORANGE PASSIONFRUIT 500 ml PET X12

62554

5449000665829

FANTA ZERO PINK GRAPEFRUIT  500 ML PET X12

59782

5449000242747

FANTA ZERO RASP LIME BAO RO 500 PET X12

64307

5449000270320

FANTA ORANGE 1.25 L PET X6

46407

5449000028938

FANTA MADNESS 1.25 L PET X6

46408

5449000123442

FANTA ORANGE PASSIONFRUIT 1.25 L PET X6

62555

5449000264176

FANTA ZERO PINK GRAPEFRUIT 1.25 L PET X6

59783

5449000242532

FANTA ORANGE 2.0 L PET X6

2569

5449000004840

FANTA DRAGONFRUIT 2.0 L PET X6

54275

5449000229106

FANTA ZERO PINK GRAPEFRUIT 2L PET X6

59784

5449000242525

FANTA ORG PASSIONFRUIT 2.0 L PET X6

62556

5449000264183

FANTA ZERO RASP LIME BAO RO 2.0 L PET X6

64308

5449000270306

FANTA ORANGE 2.0 L PET 2X2

16028

5449000059390

FANTA LEMON ZERO 2.5 L PET X6

39180

5449000029973

FANTA ORANGE 2.5 L PET X6

10406

5449000016669

FANTA MADNESS 2.5 L PET X6

19607

5449000112965

*PET = sticla de plastic

 

Trimite CV

Trebuie aleasa o regiune!
Trebuie ales un post disponibil pentru care doriti sa trimiteti CV!
Trebuie completat numele!
Trebuie completat prenumele!
Trebuie completata adresa de email!
Trebuie completat numarul de telefon!
Incarca un CV:
(* max.: 5MB, doar fisiere DOC sau PDF )
Va rugam incarcati un CV!!
Pentru a continua este necesar acordul cu termenii si conditiile Profi.
Pentru a continua este necesar acordul cu politica de confidentialitate Profi.

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!