Regulament card de fidelitate PROFI
Regulament card de fidelitate PROFI Ai cele mai bune oferte.

1. Organizatorul și regulamentul oficial al programului

1.1. Acest program de fidelitate este organizat și desfășurat de S.C. PROFI ROM FOOD SRL, cu sediul în Str. Miresei nr 1, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J35/239/1999 cod unic de înregistrare 11607939, capital social subscris și vărsat de 41.025.700 lei,
denumită în continuare "Organizatorul".
1.2. Participanţii la programul de fidelitate BĂNUŢI, PENTRU CLIENŢI FIDELI sunt obligaţi să respecte termenii și condiţiile prezentului Regulament de participare, denumit în continuare "Regulamentul Oficial".
1.3. Regulamentul Oficial se afla la dispoziţia oricărui participant la Program, pentru consultare, în toate magazinele PROFI și pe site-ul www.profi.ro.
1.4. Programul se desfășoară în magazinele Organizatorului de pe întreg teritoriul României.

2. Definiții

2.1. "Banuţ" - denumire da`tă recompensei primită de către clientul ce achiziţionează produse a căror valoare este de cel puţin 30 de lei pe un singur bon fiscal, din magazinele Profi.
2.2. "Card de fidelitate" – cardul pe care se acumuleză Bănuţi ce pot fi folosiţi ulterior de către client.
2.3. "Voucher – bon de cumpărături" reprezentând contravaloarea în lei a "Bănuţilor"acumulaţi şi neconsumaţi până la data emiterii voucherului.
2.4. "Cadouri de fidelitate" – obiectele puse la dispoziţie de către organizator care pot fi primite doar în schimbul unui anumit număr de bănuţi.

3. Durata programului

3.1. Programul a fost lansat la data de 6 aprilie 2011 și are durată nedeterminată.
3.2. S.C. Profi Rom Food SRL îşi rezerva dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea Programului. Înștiinţarea referitoare la modificarea sau încetarea Programului va fi afișată cu cel puţin 15 zile înainte de data intrării în vigoare, în toate magazinele PROFI,
într-un loc vizibil, și pe internet la adresa www.profi.ro. Programul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

4. Condiţii de participare

4.1. Poate fi participant la Program orice persoană fizică ce are domiciliul stabil în România și a împlinit vârsta de 18 ani. Nu pot participa la Program persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, fundaţiile, asociaţiile sau alte forme de organizare colectivă.
4.2. Participantul este obligat să completeze citeţ formularul de înscriere, cu date reale. Participantul trebuie să completeze toate câmpurile marcate ca obligatorii în formularul de înscriere. Formularul nesemnat sau conţinând date incomplete nu este valid, ceea ce atrage după sine
imposibilitatea primirii şi activării cardului de fidelitate.
4.3. Orice modificare ulterioară a datelor va trebui comunicată către SC Profi Rom Food SRL. În caz contrar, SC Profi Rom Food SRL nu poate fi considerată responsabilă pentru pierderea voucherelor sau bănuţilor datorată neactualizarii datelor de către participanţii la acest program.
4.4. Fiecare participant poate fi titularul unui singur card Bănuţi, pentru clienţi fideli, indiferent de magazinul PROFI emitent. În cazul în care un participant are mai mult de un card Bănuţi, pentru clienţi fideli, organizatorul își rezervă dreptul de a dezactiva în orice moment oricare dintre
cardurile titularului cu pierderea de către participant a tuturor avantajelor aferente cardului dezactivat.
4.5. Cardul Bănuţi, pentru clienţi fideli se eliberează gratuit şi se activeaza în 48 de ore (2 zile lucrătoare) de la înregistrarea şi verificarea formularului de înscriere, prin prezentarea actului de identitate în original (C.I./B.I.) la şeful de magazin din oricare dintre magazinele PROFI.
4.6. Numai titularul actului de identitate poate fi titularul unui card Bănuţi, pentru clienţi fideli. Cardul Bănuţi, pentru clienţi fideli nu poate fi tranzacţionat, este personal şi netransmisibil.
4.7. Conturile, cardurile, voucherele şi banuţi sunt emise şi rămân proprietatea S.C. Profi Rom Food S.R.L. pe toata perioada derularii campaniei.
4.8. Participantii pot decide oricând retragerea din Program prin trimiterea unei cereri scrise către organizator. Prin renunţarea la program se anulează toate drepturile legate de card, banuţi, voucher.

5. Mecanismul programului "Bănuţi, Pentru clienţi fideli"

5.1. Pentru a fi recompensaţi cu bănuţi, participantii la Programul Bănuţi, pentru clienţi fideli, vor trebui sa achizitioneze produse din magazinele Profi.
5.2. Numărul de bănuţi acordaţi pentru cumparaturi poate varia pe parcursul Programului.
5.3. Valoarea curentă a recompensei este de 5 bănuţi pentru 30 lei cheltuiţi pe produse din magazinele Profi ( excepţie fac ţigările).
5.4. Organizatorul poate acorda bănuţi suplimentari, pe perioade de timp determinate, pentru achiziţionarea anumitor produse.
5.5. Un client poate primi maxim 50 bănuţi la o achiziţie (excepţie fac produsele pentru care se acorda bănuţi suplimentari). Participantul poate colecta un număr maxim de 500 bănuţi pe zi, indiferent de valoarea totală a cumpărăturilor din ziua respectivă.
5.6. În funcţie de și în limita numărului de bănuţi acumulaţi, titularul poate alege un cadou din stocul special de cadouri din magazinul PROFI. Cadourile pot fi ridicate doar din magazinele PROFI numai de către titularul cardului, prin prezentarea cardului şi a actului de identitate în original.
Cadourile sunt valabile în limita stocului disponibil. Cadourile nu pot fi returnate și nici schimbate cu excepţia cazului în care prezintă defecte de conformitate care nu au putut fi observate la primirea lor de către client.
5.7. Bănuţii nefolosiţi până la sfârşitul perioadei de colectare vor fi transformaţi în voucher/bon de cumpărături în maxim 30 de zile de la încheierea perioadei de colectare şi vor fi trimişi la adresa specificată în formularul de înscriere.
5.8. Bănuţii nu au valoare financiara decât în momentul transformării în vouchere, la sfarşitul perioadei de colectare. Valoarea curentă de conversie este zece "Bănuţi" egal un leu.
5.9. Cardul Bănuţi, pentru clienţi fideli, poate fi alimentat cu Bănuţi din orice magazine Profi din România. Contul cardului Bănuţi, pentru clienţi fideli poate fi gestionat doar de către SC Profi Rom Food SRL. Titularul unui card Bănuţi, pentru clienţi fideli Profi care, înainte de
înregistrarea produselor în sistemul casei de marcat și efectuarea plăţii cumpărăturilor în oricare din magazinele Profi, nu prezintă casierei cardul pentru scanare, nu va acumula Bănuţi.
5.10. Cardul Bănuţi, pentru clienţi fideli are valabilitate nelimitată. Bănuţii acumulaţi şi neutilizaţi o perioadă de 2 ani, se anulează.
5.11. Utilizarea frauduloasă a cardului Bănuţi, pentru clienţi fideli duce la anularea acestuia și a Bănuţilor acumulaţi pe acesta.
5.12. Dacă titularul cardului Bănuţi, pentru clienţi fideli returnează un produs, Bănuţi acumulaţi aferenţi acestui produs se anulează.
5.13. Orice obiecţiune în ceea ce privește bănuţii acumulaţi poate fi acceptată doar cu condiţia prezentării bonurilor fiscale primite cu ocazia efectuării cumpărării la care se referă obiecţiunea.
5.14. Bănuţii aferenţi cumpărăturilor dintr-o zi apar evidenţiaţi în contul cardului Bănuţi, pentru clienţi fideli a doua zi. Bănuţii acumulaţi pe un card nu sunt transferabili pe un altul. Nu se percepe nici un comision de administrare a contului cardului Bănuţi, pentru clienţi fideli.
5.15. S.C. Profi Rom Food S.R.L. îşi pastreaza dreptul de a anula banuţii sau voucherele dacă acordarea acestora s-a efectuat datorită unei erori.
5.16. Pentru evitarea oricărui dubiu, orice sfat sau acţiune care este contrară acestor termene şi condiţii nu va avea ca efect modificarea prezentului regulament.

6. Voucher = bon de cumparaturi

6.1. La sfârşitul perioadei de acumulare a bănuţilor, organizatorul SC Profi Rom Food SRL va emite vouchere de cumpărături. Valoarea curentă de emitere a unui voucher este de 100 bănuţi.
6.2. Numărul de vouchere emise pentru un cont de card variaza în funcţie de numărul de bănuţi disponibili în cont la sfârşitul perioadei de colectare.
6.3. Bănuţii netransformaţi în voucher de cumpărături deoarece sunt sub valoarea limita de emitere a voucherului se vor reporta pentru perioada următoare de colectare.
6.4. Perioada curentă de colectare a bănuţilor este 6 aprilie – 31 octombrie 2011.
6.5. Termenele şi condiţiile de folosire a voucherelor vor fi specificate pe acestea.

7. Folosirea cardului "Bănuţi, pentru clienţi fideli"

7.1. Cardurile, odată dezactivate, nu vor mai fi reactivate. Posesorul cardului Bănuţi, pentru clienţi fideli respectiv va pierde, de asemenea, dreptul de a beneficia de Bănuţi acumulaţi pe card și orice alte beneficii atașate cardului.
7.2. În cazul în care cardul Bănuţi, pentru clienţi fideli este pierdut, furat, uzat sau deteriorat, acesta va putea fi înlocuit gratuit cu un nou card, iar bănuţii acumulaţi vor fi disponibili pe noul card. Cererea de reemitere a noului card va fi trimisă la adresa de email: fidelizare@profi.ro
urmând ca după verificarea datelor şi anularea cardului vechi să se emită un nou card.
7.3. S.C. Profi Rom Food SRL își rezervă dreptul de a refuza folosirea cardurilor devenite ilizibile.
7.4. S.C. Profi Rom Food SRL este îndreptăţită să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a Programului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea Programului inclusiv de a modifica procedura
de desfăşurare a acestuia.
7.5. SC Profi Rom Food SRL nu poate fi considerată responsabilă pentru pierderile ce rezulta din neglijenţa participanţilor de a păstra în condiţii de siguranţă informaţiile legate de card.

8. Protecţia datelor personale

8.1. Prin semnarea formularului de înscriere, participantul își exprimă consimţământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a S.C. Profi Rom Food SRL, precum și pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii
conform programului de fidelizare PROFI, în scopuri statistice, pentru acţiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la S.C. Profi Rom Food SRL .
8.2. Prelucrarea datelor se va face de către S.C. Profi Rom Food SRL. în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Notificarea prelucrării acestor date este înregistrată în registrul de evidenţă a
prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 2705 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
8.3. Participantul are drept de acces la date, dreptul de intervenţie și dreptul de opoziţie asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispoziţiile art.13, 14, 15 din Legea nr. 677/2001. Astfel, orice persoană își poate exercita drepturile
enumerate anterior prin transmiterea unei cereri către S.C. Profi Rom Food SRL, la sediul său din str. Miresei nr 1, Timisoara, jud Timis, întocmită în formă scrisă, datată și semnată, cerere în care se vor menţiona datele de identificare ale persoanei în cauză,
inclusiv adresa de corespondenţă, precum și datele asupra cărora se solicită intervenţia, motivul justificat și modul de intervenţie. De asemenea, persoana ale cărei date sunt prelucrate are dreptul să solicite, fără nicio justificare, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire, datată și semnată, ca datele cu caracter personal să nu fie prelucrate de S.C. Profi Rom Food SRL în scop de marketing. SC Profi Rom Food SRL, în termen de 15 zile de la primirea solicitării conform celor menţionate anterior,
va comunica în scris informaţiile solicitate și, după caz, măsurile luate.

9. Regulamentul oficial

9.1. Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui participant la Program în toate magazinele Profi din România și pe site-ul www.profi.ro . Pentru informaţii suplimentare, participanţii se pot adresa personalului din magazinele PROFI.
9.2. Prin participarea la acest Program, clienţii sunt de acord să respecte și să se conformeze termenelor și condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

Act adiţional NR. 2

Art. 6.4. se modifică şi va avea următorul cuprins: "Perioada curentă de colectare a bănuţilor pe cardul de fidelitate este 9 ianuarie 2012 – 30 aprilie 2012"
Prezentul act adiţional modifică în mod corespunzător de participare la programul de fidelitate "BĂNUŢI, PENTRU CLIENŢI FIDELI" şi face parte integrantă din acesta. Celelalte dispoziţii ale Regulamentului rămân neschimbate.
Prezentul Act adiţional a fost întocmit astăzi, 09.01.2012, la Timişoara în 3 (trei) exemplare originale.

Act adiţional NR. 3

Art. 5.3. se va completa şi va avea următorul cuprins: "Valoarea curentă a recompensei este de 5 bănuţi pentru 30 lei cheltuiţi pe produse din magazinele Profi( excepţie fac ţigările si produsele aflate în promoţie în cadrul revistei Profi şi reclame TV". Prezentul act adiţional modifică în mod
corespunzător regulamentul de participare la campania promoţională "BANUTI PENTRU CLIENTI FIDELI" şi face parte integrantă din acesta. Celelalte dispoziţii ale Regulamentului rămân neschimbate.
Prezentul Act adiţional a fost întocmit astăzi, 20.03.2012, la Timişoara în 3 (trei) exemplare originale.

Act adiţional NR. 4

Regulamentului de participare la programul de fidelitate "BĂNUŢI, PENTRU CLIENŢI FIDELI", după cum urmează:
I. Art. 2.1.– se modifică şi va avea următorul cuprins: "Bănuţ = denumire dată recompensei primită de către clientul ce achiziţionează produse din Magazinele Profi "
II. Art. 5.3– se modifică şi va avea următorul cuprins: "Valoarea curentă a recompensei este de 1 bănuţ pentru cumpărături între 0 şi 29,99 lei şi de 5 bănuţi pentru fiecare 30 lei cheltuiţi pe produse din magazinele Profi (cu excepţia produselor din tutun şi produselor aflate în promoţii în
cadrul revistei Profi şi reclame TV)".
III. Art. 5.5 – se introduce un nou aliniat care va avea următorul cuprins: "Numărul maxim de bănuţi pe care un client îi poate cheltui pe zi este de 500, echivalentul a 50 lei. "
IV. Art. 5.6 – se abrogă
V. Art. 5.7. – se modifică şi va avea următorul cuprins: "Bănuţii acumulaţi pe card vor putea fi folosiţi începând cu data de 01.05.2012 pentru plata direct la casele de marcat. Organizatorul poate decide oricând stoparea plăţii cu bănuţi prin comunicarea informaţiei prin act adiţional cu 7 zile
înainte de încetare. Organizatorul poate decide la un moment dat transformarea bănuţilor acumulaţi pe carduri în vouchere/bonuri de cumpărături care vor fi trimise la adresa specificată în formularul de înscriere".
VI. Art. 5.8 - se modifică şi va avea următorul cuprins: "Valoarea curentă de conversie este de 10 bănuţi = un leu. Aceeşi rată de conversie se păstrează şi în cazul activării posibilităţii de plată cu bănuţi din contul cardului de fidelitate. Valoarea curentă pentru plata cu bănuţi direct
la casele de marcat, plata este posibilă în intervalul 10-500 bănuţi."
VII. Art. 5.12. - se introduce un nou aliniat care va avea următorul cuprins: "S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. îşi rezervă dreptul de a nu oferi bănuţi pentru produsele returnate la magazin (indiferent de motivul returnării). Această regulă se aplică şi în cazul schimbului de produse".
VIII. Art. 6.1 –se abrogă
IX. Art. 6.3 – se abrogă
X. Art. 6.4 – se modifică şi va avea următorul cuprins: "Perioada curentă de colectare şi consumare a bănuţilor în magazinele Profi se prelungeşte din data de 1 mai 2012 pe termen nelimitat".
XI. Art. 7.2 – se introduc două noi aliniate care vor avea următorul cuprins: "În cazul plăţii cu bănuţi, se va semnala pierderea/furtul/deteriorarea iremediabilă a cardului de fidelitate în maxim 24 de ore de la constatarea situaţiei, prin trimiterea unui email la adresa fidelizare@profi.ro
care sa conţină obligatoriu numele complet, CNP, adresa completă şi data pierderii cardului, cât şi noul număr de card. S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. nu este răspunzător de utilizarea bănuţilor din cardul clientului între data pierderii cardului de fidelitate şi data declarării acestuia ca pierdut".
Prezentul Act adiţional modifică corespunzător regulamentul de participare la programul de fidelitate " Bănuţi, pentru Clienţi Fideli " şi face parte integrantă din acesta. Celelalte dispoziţii ale regulamentului rămân neschimbate.

Act adiţional NR. 5

Articol unic: Art. 4.2. din Regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Participantul este obligat să completeze citeţ formularul de înscriere, cu date reale. Participantul trebuie să completeze toate câmpurile marcate ca obligatorii în formularul de înscriere. Formularul nesemnat sau conţinând date incomplete nu este valid, ceea ce atrage după sine
imposibilitatea primirii , activării sau utilizarii cardului de fidelitate.
Pana la completarea tuturor datelor, clienţii care nu au completat toate datele obligatorii notate cu * pe formularul de înscriere vor acumula pe carduri banuţi pentru cumpărăturile efectuate, însă nu vor putea efectua plăţi cu aceste carduri.
Clienţii pot să-şi completeze ulterior datele de identificare prin completarea unui formular disponibil în magazinele Profi."

Act adiţional NR. 6

Articol unic: Art. 5.5. din Regulament se va completa şi va avea următorul cuprins:
"Un client poate primi maxim 50 bănuţi la o achiziţie (excepţie fac produsele pentru care se acorda bănuţi suplimentari). Participantul poate colecta un număr maxim de 500 bănuţi pe zi, indiferent de valoarea totală a cumpărăturilor din ziua respectivă. Un client poate folosi cardul,
în vederea acumularii de bănuţi de maxim 3 ori într-o zi; dacă se încearcă folosirea cardului a 4-a oară în aceeaşi zi, cardul va fi blocat, pentru deblocarea acestuia clientul se va adresa sediului central al Profi Rom Food. "

Act adiţional NR. 7

Art. 5.8 - se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Incepand cu data de 01.11.2013 valoarea curentă de conversie este de 1 bănuţ = 0.07 lei. Aceeşi rată de conversie se păstrează şi în cazul activării posibilităţii de plată cu bănuţi din contul cardului de fidelitate. Valoarea maximă pentru plata cu bănuţi direct la casele de marcat,
este de 500 bănuţi pe un bon fiscal."

Act adiţional NR. 8

Art. 5.10. Cardul Bănuţi, pentru clienţi fideli are valabilitate nelimitată. Prin excepţie, cardul care nu a înregistrat nicio tranzacţie (acumulare sau plată cu banuţi)
în magazinele Profi, pe o perioadă de 2 ani, va fi anulat automat, fără notificare prealabilă a titularului şi fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi.
Termenul de 2 ani curge de la data efectuării ultimei tranzacţii (acumulare sau plată cu banuţi).
Banuţii acumulaţi şi neutilizaţi până la data anulării cardului, se anulează automat, fără notificare prealabilă a titularului, fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi şi fără plata de către Organizator în favoarea titularului cardului, a vreunei compensaţii/despăgubiri.

Act adiţional NR. 9

Art. 5.8 Incepand cu data de 11.04.2014 valoarea curentă de conversie este de 1 bănuţ = 0.035 lei. Aceeşi rată de conversie se păstrează şi în cazul activării posibilităţii de plată cu bănuţi din contul cardului de fidelitate.
Valoarea maximă pentru plata cu bănuţi direct la casele de marcat, este de 500 bănuţi pe un bon fiscal.


Prezentul act adiţional a fost întocmit astăzi, 24.04.2012, la Timisoara în 3 (trei) exemplare originale.

Formular pentru clienti

card
Sex:      

 

Recuperare parola

inapoi

Introduceti mai jos adresa dumneavoastra de email, iar noi va vom trimite un email cu instructiuni pentru recuperarea contului.

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!