Regulamentul oficial al campaniei “Campanie de fidelizare Acvaticii plusati Cluj-Napoca”
Regulamentul oficial al campaniei “Campanie de fidelizare Acvaticii plusati Cluj-Napoca” Regulamentul oficial al campaniei “Campanie de fidelizare Acvaticii plusati Cluj-Napoca”

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitară "Campanie de fidelizare Acvaticii plușați Cluj-Napoca” (denumită în cele ce urmează "Campania") este organizată şi desfăşurată de S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. o societate din România, cu sediul în Timişoara, Calea Sever Bocu nr.31, judeţ Timiş, înregistrată la ORC Timiş cu nr.J35/239/1999, cod de înregistrare fiscală RO 11607939, reprezentată prin administrator Dragomir Dumitru (denumită în cele ce urmează "Organizatorul").

1.2.Campania publicitară se va desfăşura conform prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”/”Regulament Oficial”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei, aplicabile din România, prin publicarea pe site-ul web http://www.profi.ro.

1.3.Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos ("Regulamentul Oficial").

1.4.Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba, în tot sau în parte, prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoştinţa publicului pe site-ul http://www.profi.ro şi/sau în magazinele participante.

 

SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară:

a) în data de 07 aprilie 2017, în intervalul orar 16:00-20:00, în Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, în Parcul Central “ Simion Barnuțiu”;

b) în data de 08 aprilie 2017 în intervalul orar 09:00-20:00, în Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, în zona Cluj Arena din cadrul Parcului Central “Simion Barnuțiu”.

2.2 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial şi de a aduce la cunoștinta publicului aceasta imprejurare, pe site-ul http://www.profi.ro şi/ sau în magazinele participante.

 

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La campania publicitară “Campanie de fidelizare Acvaticii plușați Cluj-Napoca”poate participa orice persoană fizică, cu domiciliul sau reşedinţa în România.

3.2 Salariaţii societăţii PROFI ROM FOOD S.R.L., angajaţii firmelor de pază, curăţenie care activează în cadrul magazinelor Profi, ai agenţiilor şi firmelor implicate în organizarea şi desfăşurarea campaniei publicitare, promoterii şi merchandiserii, au dreptul să participe la campania promoțională doar în afara orelor de program în cadrul Profi Rom Food.

3.3. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Campania publicitară “Campanie de fidelizare Acvaticii plușați Cluj-Napoca”este organizată şi se desfăşoară în perioada indicată la secţiunea 2.

4.2. În vederea participarii la Campania publicitară “Campanie de fidelizare Acvaticii plușați Cluj-Napoca”participantii trebuie: să fie prezenţi în punctele de distribuţie, în intervalul orar, prevăzute la art. 2.1 din prezentul regulament; să primească un voucher Profi, în punctele de distribuţie, din partea distribuitorilor Profi; voucherele sunt oferite aleatoriu de către distribuitori; să se deplaseze la oricare dintre magazinele Profi de pe raza Municipiului Cluj-Napoca, până în data de 14.04.2017 inclusiv, pentru a ridica jucăria pluşată din colecţia “Acvaticii plușați”.

 

SECŢIUNEA 5. DESEMNAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR

5.1. Un participant este câştigător doar dacă a primit unul dintre voucherele puse la dispoziție de către Organizator.

5.2. În cazul în care un participant a primit unul dintre voucherele Profi, de la distribuitorii desemnați de acesta, la punctele de distribuţie mai sus menționate, se va adresa șefului de magazin sau șefului de tură din oricare dintre magazinele Profi de pe raza Municipiului Cluj-Napoca, în termenul prevazut la art. 4.2, în vederea validării drept câștigător și atribuirii premiului.

5.3 Tipul jucăriei castigate va fi ales aleatoriu de către șeful de magazin sau șeful de tură.

5.4. Pentru validarea drept câştigător, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- să aiba drept de participare, conform secţiunii 3;

- să prezinte voucherul primit din punctele de distribuție menționate în prezentul regulament. Fiecare voucher va putea fi folosit o singură dată;

- să prezinte un act de identitate în original.

 

SECŢIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

6.1.Premiul constă într-o jucărie de pluş din colecția “Acvaticii plușați”.

6.2. Felul si numărul premiilor oferite în cadrul campaniei este mentionat în tabelul de mai jos. Numărul total al premiilor oferite de organizator este de 1.000 jucării din colecția “Acvaticii plușați”.

 

Tabel:

Pestişor                    125

Crocodil                    125

Delfin                        250

Pinguin                      125

Caluţ de mare            125

Rechin                       125 

Broască testoasă        125

  

Total număr jucării     1.000

 

 

6.3. Felul jucăriei câştigate va fi primită aleatoriu în funcţie de stocul disponibil în magazin.

6.4. Valoarea unei jucării este de 13,61 lei fără TVA. Valoarea totală a premiilor este de 13.610 lei fără TVA.

 

SECŢIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

7.1. Premiile se vor acorda participanţilor validați drept câștigători conform prevederilor secțiunii 6, doar în baza voucherului în original și după validarea acestora de către șeful de magazin sau de către șeful de tură.

7.2. Predarea premiului către participant se va face pe baza unui tabel de Predare- Primire semnat de participant şi de Organizator reprezentat prin şeful de magazin sau șeful de tură.

7.3. Deținătorii de vouchere, vor putea intra în posesia premiului pe loc, sau dacă punerea în posesie nu este posibilă imediat din motive obiective, inclusiv lipsa temporară din stocul magazinului a bunului reprezentând premiului acordat, într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării jucăriei și validării drept câștigător. Dacă punerea în posesie nu este posibilă în termenul precizat, din motive independente de voinţa Organizatorului, acesta nu-şi asumă răspunderea respectării termenului. Dacă detinatorul de voucher, nu se prezintă în termenul de mai sus arătat, se consideră că acesta a renunţat la premiu, iar premiul va rămâne în proprietatea Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 8.ALTERNATIVE ALE PREMIULUI

8.1. Câştigătorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte produse şi nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produsului.

 

SECŢIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE

9.1. Organizatorul se obligă sa calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile subforma de premii obținut de catre câștigător, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în legatură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

 

SECŢIUNEA 10 ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

10.1. Campania va putea înceta sau poate fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, Campania va înceta/se va întrerupe de drept şi nici o parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.

10.2 Încetarea sau întreruperea campaniei din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.

10.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.

 

SECŢIUNEA 11. LITIGII

11.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 12. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

12.1. Organizatorul - operator de date cu caracter personal înscris în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal numărul 19124 prelucreaza datele cu caracter personal ale participanţilor în vederea desfasurarii campanieipublicitare conform prezentului Regulament.

12.2. Participarea la Campania promoţionala “Campanie de fidelizare Acvaticii plușați Cluj-Napoca” implică acceptarea expresă a participantilor ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de Organizator în scopul desfăşurării campaniei publicitare precum şi în scopul unor potenţiale informări ulterioare din partea acestuia.

12.3. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

12.4. Participanţilor la Campania publicitară“Campanie de fidelizare Acvaticii plușați Cluj-Napoca” le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor u caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în urma cererii scrise a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa Timişoara,Calea Sever Bocu, nr.31, judeţ Timiş. dreptul de acces la date: orice persoană vizata are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta; dreptul de interventie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

 

a. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

c. notificarea către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă aceasta notificare nu se ovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat; dreptul de opozitie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situatia sa particulară, ca date care o vizeaza să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

12.5. În vederea exercitării drepturilor sus mentionate, persoana vizată poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

12.6. Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obligă ca, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunoştinţă drepturile conforme legii 677/2001.

 

SECŢIUNEA 13. PARTICIPANŢI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICĂ

13.1. În cazul în care câştigătorul unui premiu este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, acesta este îndreptăţit să intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzând semnarea de către tutore a unei declaraţii date cu încuviinţarea Autoritatii tutelare daca este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plată oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv şi de participarea la prezenta campanie.

 

SECŢIUNEA 14 DISPOZIŢII FINALE

14.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participanţii la următoarea adresă de Internet: www.profi.ro.

14.2. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial iar daca vor fi desemnati castigatori,, sunt de acord ca numele şi imaginea lor sa fie facute publice, sa fie utilizate in scopuri publicitare fara ca Organizatorul sa fie obligat la alte prestatii inclusiv plata unor sume de bani.

14.2. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nula,celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

14.3. În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs orice participant. Se exclud şi persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obţin altfel avantaje prin manipulare. Deciziile de descalificare se comunică participanţilor prin e-mail.În orice caz de excludere, premiile pot fi retrase şi ulterior sau se poate cere înapoierea premiilor.

 

Prezentul Regulament oficial al campaniei publicitare “Campanie de fidelizare Acvaticii plușați Cluj-Napoca”, s-a încheiat astăzi, data autentificării, în două exemplare originale.

 

ORGANIZATOR,

S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

 

Prin administrator:

DRAGOMIR DUMITRU

Recuperare parola

inapoi

Introduceti mai jos adresa dumneavoastra de email, iar noi va vom trimite un email cu instructiuni pentru recuperarea contului.

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!